کتاب اعتیاد

کتاب اعتیاد[Download] ➼ کتاب اعتیاد ➾ شهریار وقفی‌پور – Jobs-in-kingston.co.uk با خواندن کتاب آلیس در سرزمین عجایب مشخص می‌شود که گویندگان هماره آن چیزی را که خود می‌خواهند با زبان می‌گوی با خواندن کتاب آلیس در سرزمین عجایب مشخص می‌شود که گویندگان هماره آن چیزی را که خود می‌خواهند با زبان می‌گویند؛ یعنی همیشه اشارات و موقعیات را بنا به نفس خویش تغییر می‌دهند و خود، مدلول را به هر جایی که بخواهند می‌نشانند و این همان عنصری است که در مصرف مواد رخ می‌دهد تغییر مکان مدلول‌ها به مکانی کاملاً شخصی؛ درغلتیدن به حیطه‌ای کاملاً از آن خویش اسکیزوفرنیاما همین اسکیزوفرنی است که بارزه‌ی شخصیت و زندگی مدرن است ایجاد مکان‌های کاملاً خصوصی برای در امان نگه داشتن جهانی که هر دم از خود می‌کاهد، که هر دم انرژی‌های جدیدی را وارد نظم موجود می‌کند تن دادن به اسکیزوفرنی فردی راهی است برای پرهیز از عمومی کردن موارد خصوصی فاشیسم یکی از اشکالی است که نمونه‌ی مشخص چنین عمومی کردنی است و همین سبب قطع ارتباط با واقعیت است؛ چرا که حتی در سطح گفتار هم مشخص بود که مرد قد کوتاه مو سیاه چقدر از آن ایده‌آل «نژاد برگزیده‌»ای که می‌گفت دور استتا امروز نیز تن دادن به مصرف مواد مخدر تن دادن به خشونتی است که به منظور رد خشونت حیوانی‌تری صورت می‌گیرد، خشونتی که در سطح خیالی روی می‌دهد و قادر به درک خود از جهان اطراف، و از همین رو، تنافضات موجود در آن نیستدر آن هیاهوی بیرون، مردی در سکوت خانه‌اش نشسته بود و وحشتناک‌ترین کابوس‌های قرن را می‌نوشت.