موسیقی عطر گل سرخ

موسیقی عطر گل سرخ✯ [BOOKS] ⚣ موسیقی عطر گل سرخ By عمران صلاحی ✼ – Jobs-in-kingston.co.uk Best E-Book, موسیقی عطر گل سرخ by عمران صلاحی This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of Best E Book, موسیقی عطر گل سرخ by عمران صلاحی This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from موسیقی عطر ePUB ô the contents of the book موسیقی عطر گل سرخ, essay by عمران صلاحی Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you. شخـصـیت های این داستان - چه انسان و چه حـیـوان - درسـت هـمان هایی هستند
که شـما فکر می کنیـد

.یک داسـتان طـنـز و بسیار خوشـخوان
داستان مردی که به گونه ای صاحب گل عجیبی میشودو به جـرم داشتن

این گل بازداشت میشود و
در ادامه شخـصیت های بسیاری هـم وارد داستان می شوند که به گونه ای دچار مسـائل و معضـلات اجتماعی هسـتند و توصـیف این اشخاض و مسائل شان بسـیار جـذاب و خواندنی ست
و همانطور که در ابتدای کتاب یادآوری شده می توان برای شخصیت ها و کاراکترهای داستان ما به ازای بیرونی متصور شد


. آن خــری که آنجا وسط ماشین ها دیده ای، مال مـن است
. بیچـاره او هـم به آتش من سوخته. خر صبوری است
توی آن سالهای قحـطی که مردم علـف می خوردند، بیچـاره را به خـوردن روزنامه عادت دادم
. بعضی از روزنامه ها را با اشتـهـا می خـورد. بعضـی ها را نه
. یک روزی بدجـوری رودل گرفت. بردمش پیـش دامپزشـک

پرسید: چـی به خـوردش داده ای ؟
گفتم: روزنامه و مجـله
گفت: میتوانی یک شـماره از آخرین مجـله ای را که خورده ، برایم بیاوری؟
. گفتم: آره . و مجله را برایش بردم
. دامپزشک مجـله را ورق زد و صفحه ای را نشانم داد و گفت: علتـش این هاست
دیدم یک چیزهایی زیر هم نوشته اند
پرسیدم: آقای دکتر این ها چی است؟
. گفت: شـعـر است
پرسـیدم: مگر شـعـر هـم رودل می آورد؟
. گفت: آخـر این ها خیلی دیر هـضـم اند
از این به بعد اگر خواستی این مجله را به خورد خـرت بدهی ، صفـحـه شـعـرش را دربیاور
بعدش گفت: ضـمنا روزنامه های خـبـری را هـم از لیـسـت غـذای خـرت حـذف کن. عارضـه این روزنامه ها خـیلی شـدیدتر از آن مجـله است
چون در این روزنامه ها خـبـرهایی چـاپ می شـود که خـرت عـلاوه براینکه دل پیچـه می گیرد ، ممکن است شــاخ هـم دربیاورد
. گاهی عـوارض جانبی از خود عارضـه اصلی خطـرناک تر است
گفتم: خـر چاکرت هـمین طـوریش لگـد می اندازد ، وای به اینکه شاخ هم دربیاورد
! آن وقـت خـر بیار و باقالی بار کن
!!! آن هـم با این نـرخ ها کتابی به شدت حال خوب کن که با طنازی و نثر هنرمندانه عمران صلاحی شما را جزیی از داستان جالبش میکند . شما را میکند یکی از بازداشتیهای داستان که سرگذشتشان را یکی یکی در کتاب میخوانید به طوری که در اواسط کار به سرتان میزند داستان خودتان را هم بنویسید و ضمیمه کتاب کنید . یه داستان طنز جالب که به گفته نویسنده : شخصیت های این داستان- چه انسان و چه حیوان - همان هایی هستند که فکر می کنید.