Léky smutných

Léky smutných✴ Léky smutných Epub ✷ Author Pavel Gotthard – Jobs-in-kingston.co.uk Cel ivot je jen sada obr zk v mozku Nen dn rozd l mezi t mi, kter se zrodily ze skute n ch v c , a t mi, kter se zrodily z vnit n ch sn n , a nen d vod si jedn ch v it v c ne druh ch Howard Phillips L Cel ivot je jen sada obr zk v mozku Nen dn rozd l mezi t mi, kter se zrodily ze skute n ch v c , a t mi, kter se zrodily z vnit n ch sn n , a nen d vod si jedn ch v it v c ne druh ch Howard Phillips LovecraftNejsp na sob budou m t ern aty a t k punkov boty s kovovou pi kou Potk te je ve skupin ch historick ho ermu, na metalov ch koncertech, ale i v knihkupectv ch s fantasy literaturou, nebo je zahl dnete v potemn l ch bytech, jak hraj Dra doup Jsou to mlad lid ij c ve vlastn ch sv tech, kter jsou pro n zaj mav j ne re ln ivotHrdinou pr zy L ky smutn ch je student urnalistiky David, kter za v prvn v nou milostnou krizi Jeho p telkyn si jeden takov sv t na la a st le ast ji se do n j vytr c Jak David brzy zjist , ze v ech mo nost , jak sv j vztah zachr nit, mu zb v jedin vydat se tam za n Tak za n cesta, kter Davida p ivede a k polyk n pr k na span a noc m str ven m na podlaze opu t n ch zbo eniL ky smutn ch jsou p b hem o rozpadu milostn ch vztah , izolaci a hled n soun le itosti P edev m ale o probl mech, kter ob as dot raj na ka d ho, kdo r d tr v as v realit ch knih, film nebo her Vydejte se na hranici mezi fantazi a realitou a hledejte tam odpov na ot zku m se daj vyl it lidsk smutky. Skv l kn ka Doporu uju Moje recenze Skv l kn ka Doporu uju Moje recenze Hlavn poselstv je dost trefn etlo se to velmi dob e Autor um l kav vystav t p b h, tak e lov k se ke kn ce chce hned vr tit P e etla jsem to za p r dn a t m se na dal po in D v m soukrom bod nav c za to, e zn m autora a fand m mu. Ka d , velk i men , ten to zn ut k n do sv ta, o kter m pr v tete Pro v n dobrodru stv se sv mi hrdiny a neplat to jen pro fanou ky fantasy Kdy teme, na e fantazie pracuje a my se zahrab v me st le hloub a hloub do sv ta, kter n s uchv til jen si mus me d t pozor, abychom i nad le odli ili, co je realita a co ne.Nejsp na sob budou m t ern aty a t k punkov boty s kovovou pi kou Potk te je ve skupin ch historick ho ermu, na metalov ch koncertech, ale i v knihkupe Ka d , velk i men , ten to zn ut k n do sv ta, o kter m pr v tete Pro v n dobrodru stv se sv mi hrdiny a neplat to jen pro fanou ky fantasy Kdy teme, na e fantazie pracuje a my se zahrab v me st le hloub a hloub do sv ta, kter n s uchv til jen si mus me d t pozor, abychom i nad le odli ili, co je realita a co ne.Nejsp na sob budou m t ern aty a t k punkov boty s kovovou pi kou Potk te je ve skupin ch historick ho ermu, na metalov ch koncertech, ale i v knihkupectv ch s fantasy literaturou, nebo je zahl dnete v potemn l ch bytech, jak hraj Dra doup Jsou to mlad lid ij c ve vlastn ch sv tech, kter jsou pro n zaj mav j ne re ln ivot L ky smutn ch jsou p b hem o rozpadu milostn ch vztah , izolaci a hled n soun le itosti P edev m ale o probl mech, kter ob as dot raj na ka d ho, kdo r d tr v as v realit ch knih, film nebo her Vydejte se na hranici mezi fantazi a realitou a hledejte tam odpov na ot zku m se daj vyl it lidsk smutky Kniha L ky smutn ch je sondou do du e dvou lid , kte u nemaj v podstat nic spole n ho, a na l sku a probl my Jsou to mlad lid s tak odli n mi pohledy na sv t, e u to snad v c nejde, a z rove se jeden druh mu podobaj stejn jako se podobaj i ten i Cel ivot je jen sada obr zk v mozku Nen dn rozd l mezi t mi, kter se zrodily ze skute n ch v c , a t mi, kter se zrodily z vnit n ch sn n , a nen d vod si jedn ch v it v c ne druh ch Howard Phillips LovecraftDavid, student urnalistiky, a jeho p telkyn Pavla ij v Brn a v posledn dob se navz jem za naj odcizovat Zd se, e za to m e Pavlin nov ivotn styl, kter David nech pe, ale je rozhodnut nevzdat se sv l sky, tak e nenach z jin zp sob, jak zabr ni zjevn se bl c mu konci jejich vztahu, ne ji n sledovat do sv ta, kter mu propadla Kr lovstv se m st t i Davidov m domovem a on potk v lidi, v jejich spole nosti Pavla te ije a postupn se seznamuje s jich zp sobem ivota Netrv v ak dlouho a p ich zej probl my v podob to c reality, kter zap in David v odchod z komunity Kdy se pak vrac zp t, je v echno jinak Tak za n cesta, kter Davida p ivede a k polyk n pr k na span a noc m str ven m na podlaze opu t n ch zbo eni.Debutov rom n mlad ho esk ho autora n s zav d mezi fanou ky fantastiky, hr e Dra ho doup te a rolov ch her a ty, kte si na li sv j specifick zp sob, jak ut kat z re ln ho sv ta erm e, fanou ky fantasy film a knih, gothik atd Kniha se odehr v na n kolika front ch, kdy kombinuje nr fantasy a spole ensk ho rom nu tak, e uchv t ten e oboj ho.Stejn jako kniha m ch nry, m chaj se i p b hov linie, kter se p edev m ze za tku m ou zd t zmaten a ten tedy nesm zanev t na lehce chaotick vod, po kter m nen sleduje n hl ok, ale naopak jak si tich uv dom n si, e v echno vlastn d v smysl.A celou dobu je tu st le ta jedna a sam ot zka, na kterou autor ned v a nem e d t p esnou odpov Je u na ten i, jestli tu svoji najde v textu nebo pr v do ten L k smutn ch odstartuje jeho hled n e en O autorovi Pavel Gotthard vystudoval Rozhlasov a televizn dramaturgie a scen ristika na JAMU, je redaktorem asopisu Pevnost B hem sv ch studi spolupracoval s esk m rozhlasem a na n kolika kr tk ch filmech a dokumentech nato il dokument o hr ch rolov ch i deskov ch her Je autorem dramatizace historick novely elezn koruna se vrac , rozhlasov pravy knihy Zde ka m da Lesk a b da ek n a n kolika kr tk ch her z cyklu ivotopisy.Novela L ky smutn ch je jeho kni n prvotinou Skvela kniha 1 Velmi sa mi pacil dej Bolo to take vynimocne, ale nechcem spoilovat 2 Super napisane, velmi lahko sa to citalo Zaroven to bolo take ralne, vidno, ze autor opisoval prostredie, ktore pozna.3 Dej nebol predvidatelny Naozaj tam neboli tie momenty, kedy presne viete ako sa co zvrtne Jasne, boli tam aj veci, na ktore ste prisli skor ako to docvaklo hlavnym hrdinom, ale nevedeli ste uz od polky, ako to cele skonci.4 Pacil sa mi svet, ktory autor opisoval.5 Dej sa odohraval v Skvela kniha 1 Velmi sa mi pacil dej Bolo to take vynimocne, ale nechcem spoilovat 2 Super napisane, velmi lahko sa to citalo Zaroven to bolo take ralne, vidno, ze autor opisoval prostredie, ktore pozna.3 Dej nebol predvidatelny Naozaj tam neboli tie momenty, kedy presne viete ako sa co zvrtne Jasne, boli tam aj veci, na ktore ste prisli skor ako to docvaklo hlavnym hrdinom, ale nevedeli ste uz od polky, ako to cele skonci.4 Pacil sa mi svet, ktory autor opisoval.5 Dej sa odohraval v Brne Bavilo ma hadat, ktore ulice a stvrte opisuje Rada citam knihy, ktore sa odohravaju v mestach, ktore poznam Ma to pre mna take zvlastne caro.Vrelo odporucam hlavne ludom, o ktorych tato kniha je Teda fantazakom, larperom atd Ke som pre tala prv ch nieko ko str n, tak som bola zm ten , straten v dejov ch l ni ch teraz, predt m a teraz inde i e v kr ovstve Nep ilo sa mi, e sa neviem zorientova , skoky z jedn ho deja do druh ho pri om som zatia nevidela iaden s vis Po ase to bolo ove a lep ie hne ako som sa nau ila rozozna , kde sa pr ve nach dzam a o sa deje Skoky v dejov ch l ni ch neboli jedin , o ma miatli Takisto som nech pala funkciu Kr ovstva a ani tomu, o sa tam odohr valo Asi v tretine kn Ke som pre tala prv ch nieko ko str n, tak som bola zm ten , straten v dejov ch l ni ch teraz, predt m a teraz inde i e v kr ovstve Nep ilo sa mi, e sa neviem zorientova , skoky z jedn ho deja do druh ho pri om som zatia nevidela iaden s vis Po ase to bolo ove a lep ie hne ako som sa nau ila rozozna , kde sa pr ve nach dzam a o sa deje Skoky v dejov ch l ni ch neboli jedin , o ma miatli Takisto som nech pala funkciu Kr ovstva a ani tomu, o sa tam odohr valo Asi v tretine knihy som sa to kone ne dozvedela a mala som du u na mieste i e som sa mohla zah bi do pr behu.viac Zaj mav t ma o netradi n ch subkultur ch, kter ve mn bohu el d jem evokovalo sp rom n pro n ctilet ten e Charaktery postav a jejich chov n mi bylo nesympatick , p i pas ch v Kr lovstv jsem se nudila V m, e n co z toho bylo mo n z m rem nelogick chov n postav, pro kter m fantastick sv t v t v hu ne ten re ln , ale j jsem jim to vlastn ani moc nev ila. Skoro jako kdyby z m rem autora bylo vecpat tam v echno, co se s mlad mi lidmi z r zn ch subkultur poj nepochopen Zaj mav t ma o netradi n ch subkultur ch, kter ve mn bohu el d jem evokovalo sp rom n pro n ctilet ten e Charaktery postav a jejich chov n mi bylo nesympatick , p i pas ch v Kr lovstv jsem se nudila V m, e n co z toho bylo mo n z m rem nelogick chov n postav, pro kter m fantastick sv t v t v hu ne ten re ln , ale j jsem jim to vlastn ani moc nev ila. Skoro jako kdyby z m rem autora bylo vecpat tam v echno, co se s mlad mi lidmi z r zn ch subkultur poj nepochopen , vyhazov z pr ce, nev ra, trable s rodi i, hypnogen.T i hv zdy d v m za bravurn popisy okol brn nsk p ehrady, celkov poselstv knihy a otev en opom jen ho t matu fantasy subkultur Kniha je tristn m p ipomenut m stavu dne n ml de e, hled n sama sebe a boje proti zaveden mu du a odboje proti autorit m V knize najdeme t i hlavn d jov linie imagin rn Kr lovstv , Davidovu l sku k Pavle a pr v jeho vztah s rodinou Autor m velk zku enosti s LARP komunitou a to se velmi pozitivn projevuje na na popisu Kr lovstv Ov em to nejd le it j na knize nen Kr lovstv ale lidsk vztahy a d vody jednotliv ch postav k jejich in m, kter autor popisuje s naprostou lehkost Kniha je tristn m p ipomenut m stavu dne n ml de e, hled n sama sebe a boje proti zaveden mu du a odboje proti autorit m V knize najdeme t i hlavn d jov linie imagin rn Kr lovstv , Davidovu l sku k Pavle a pr v jeho vztah s rodinou Autor m velk zku enosti s LARP komunitou a to se velmi pozitivn projevuje na na popisu Kr lovstv Ov em to nejd le it j na knize nen Kr lovstv ale lidsk vztahy a d vody jednotliv ch postav k jejich in m, kter autor popisuje s naprostou lehkost a gr ci.http pcapek.blogspot.cz 2013 05 pav Celkov nemohu ne L ky smutn ch doporu it Na sv si skute n nep ijdou jen milovn ci fantastiky, proto e i p es pas e odehr vaj c se v Kr lovstv bych knihu za adila sp e ke spole ensk m rom n m ne k fantasy ek v s spousta t mat k zamy len , v rohodn postavy a v neposledn ad poutav a tiv p b h Cel recenze zde Celkov nemohu ne L ky smutn ch doporu it Na sv si skute n nep ijdou jen milovn ci fantastiky, proto e i p es pas e odehr vaj c se v Kr lovstv bych knihu za adila sp e ke spole ensk m rom n m ne k fantasy ek v s spousta t mat k zamy len , v rohodn postavy a v neposledn ad poutav a tiv p b h Cel recenze zde Je to dob e napsan Ucelen uzav en p b h To je fajn Promlouv to ke mn je t jazykem zku enosti, kter ale nen poznamen na punkem M to tendenci ve mn budit sp e negativn emoce ach ty zku enosti , co nen patn , jen je pro m ten kontext malinko nezn m tam, kde by tomu tak b t nem lo, a nep jemn pov dom tam, kde o to vlastn nestoj m Tak trochu ze ivota.Do Prahy se z Brna jede p es r Nen to patn , ale znalce komunity larpist , fantaz k atd asi pot v c J jsem ob as v chov n postav postr dala mn srozumitelnou logiku a nudila se u popis bitev ve snov m sv t , na druhou stranu m bavila r zn autorova pozorov n a post ehy Celkem otravn p sob nestandardn tvary sloves vypl, zapl, uhl.