Był sobie Polak, Rusek i Niemiec, czyli historie z Europy B

Był sobie Polak, Rusek i Niemiec, czyli historie z Europy B Read By Sobie Polak, Rusek I Niemiec, Czyli Historie Z Europy B Ziemowit Szczerek Undercostruction.eu Dziennikarz, Pisarz I T Umacz Absolwent Prawa I Podyplomowych Nauk Politycznych Wsp Pracownik Czasopism Nowa Europa Wschodnia I Ha Art Laureat Paszportu Polityki 2013 Autor Przyjdzie Mordor I Nas Zje, Czyli Tajna Historia S Owian Tym Razem Zabiera Nas W Podr Po Ca Ej Europie B , Jak Nazywa Kraje Dawnego Bloku Wschodniego Przygody Spisane, Podkoloryzowane Czy Zwyczajnie Zmy Lone , Dziej Ce Si W Przestrzeni Od Berli Skiego Friedrichshain, Przez Wiebodzin I Prag Po Tbilisi, S Dla Szczerka Punktem Wyj Cia Do Rozwa A O Narodach Europy, Ich Cechach Wsp Lnych Oraz R Nicach, Z Naciskiem Na Polsk I Polak W. Sam mi d 100% Szczerka w Szczerku Pyszne anegdoty, soczysty j zyk, fraza zamaszysta Boki zrywa mo na i normalnie chce si akapitem za akapitem z ziomami dzieli na fejsie Czyta si chyba nawet lepiej ni Mordor Po cz ci dlatego, e to zbi r felieton w raczej nie pisanych jako jedna sp jna ksi ka, tylko tak sobie to tu, to tam Przez to jest r norodniej, barwniej a pointy je si jeszcze g ciej cho trudno to sobie wyobrazi.Tyle, e jak wspomnia em nie jest jest to materia premierowy wbrew temu, co pisz w zajawce BookRage a zbi r felieton w ju wcze niej publikowanych, w znakomitej wi kszo ci dost pnych zreszt za free w sieci Z 27 rozdzia w raptem trzech
Lu na kontynuacja s ynnego Mordoru , okazuje si ode jeszcze lepszym cho trudno w to uwierzy zbiorem historii prze ytych, podkoloryzowanych i zmy lonych przez Szczerka Bardzo ksi ce pomog o rozproszenie , tym razem Szczerek zamiast jednego kraju obje d a spory kawa ek Europy na wsch d od daw
Za du o Szczerka w Szczerku.Pierwszych klika opowiada czyta si wietnie jest obserwacja, jest fraza, jest szydera Gdzie w jednej trzeciej zaczynam si troch jednak nudzi t Polsk B i okolicami, czuj c, e rzeczywisto Szczerka zbyt monotonnie przechyla si na jedn i t sam burt W po owie autor zaczyna si powtarza mo e trzeba by o ten zbi r troch okroi , r wnie na przyk ad o wtr ty na temat KK na zupe nie zreszt nie krytym poz
Miasteczko nazywa o si Bisericul i wida by o, e wybudowa je inny lud ni ten, kt ry je obecnie zamieszkiwa Rumuni zaj li domy Niemc w Dbali o nie tak, jak umieli Na kruszej cych schodach poniemieckiego ko cio a, na kt rego fasadzie szczerz
Za du dawk na raz wzi em, ale te czyta si raz dwa.Trudno powiedzie , gdzie jest granica mi dzy wykszta ciuchem a inteligentem, hipsterem a nonkonformist , obywatelem wiadomym a krytykantem, ale Szczerek po tej granicy je dzi i wrzuca focie na Instagrama Poczyta mo na, je li jest si lem
wcale nie kontynuacja mordoru jak pisze wi kszo raczej pre mordor, conajmniej 50% z zebranych tu opowiada , esej w zosta a wcze niej opublikowana w sieci m.in na portalu ha art i jest dost pna po dzi dzie wobec tego wystawiam 3 gwiazdki, bo przez ca y czas lektury towarzyszy o
niestety podczas lektury odnios em wra enie, e autor zwymiotowa na papier ca swoj bezsiln niech ci do polactwa niestety zwymiotowa w spos b jaki robi to zwymiotowane polactwo nie to eby taka tre mnie nie poci ga a, ale w po czeniu z form nie trafi o do mnie w og le. Fantastyczne Z hum i przytupem Ci ta ripost point pogania Ale jednak jako ca o niestrawne Raz na jaki czas, co kilka dni, rozdzia sobie przeczyta to tak Jako ksi ka od deski do deski m czy okrutnie.