رمزاندیشی و هنر قدسی

رمزاندیشی و هنر قدسی☆ رمزاندیشی و هنر قدسی PDF / Epub ✩ Author جلال ستاری – Jobs-in-kingston.co.uk در این کتاب پس از واگشایی مفهوم رمز و ارائه ی نمونه های گوناگونی از آن در فرهنگ و ادب و هنر جوامع گوناگون، تفاوت در این کتاب پس از واگشایی مفهوم رمز و ارائه ی نمونه های گوناگونی از آن در فرهنگ و ادب و هنر جوامع گوناگون، تفاوت های آن با تمثیل نشان داده شده و نقش و سهم هریک از این دو در بیان وجدانیات و تجارب عرفانی و باطنی و واردات قلبی و تصویر عالم ماورا که به زبان عقل برهانی بیان شدنی نیستند وصف شده است رمزاندیشی و Kindle - نیز با زدودن این تصور نادرست که رمزپردازی را فقط در قلمرو ادب می توان یافت، از جلوه ها و کاربرد نظام رمز در معماری و نگارگری و مینیاتور و نحوه ی برگزاری آیین های عبادی و جشن ها و جامه پوشی ویاد می شودبخشی از کتاب نیز درباره ی رابطه ی قداست، به مفهوم تجلی عالم مینو و فوق بشری ، با هنر استهنر قدسی با نقوش انتزاعی و تصویر طبیعت و عناصری چون آب و آتش و بازی با حجم و نور و ظلمت، حال و هوایی روحانی بر می انگیزد چنان که گویی از عالم غیب و قداست نشانی دارد، و از نمونه های ان در اعصار گذشته و نیز معاصر در این کتاب سخن رفته است.