The Left Hand of Darkness

The Left Hand of Darkness☁ The Left Hand of Darkness PDF / Epub ✎ Author Ursula K. Le Guin – Jobs-in-kingston.co.uk სამეცნიერო ფანტასტიკის დედის ურსულა ლე გუინის ერთ ერთი ყველაზე პოპულარულ სამეცნიერო ფანტასტიკის დედის ურსულა ლე გუინის ერთ ერთი Hand of ePUB ☆ ყველაზე პოპულარული ნაწარმოები ჰიუგოსა და ნებიულას გამარჯვებული წიგნი „წყვდიადის მარცხენა ხელში“ მოქმედება პლანეტა გეთენზე ხდება რომელსაც კლიმატური პირობების გამო „ზამთარს“ უწოდებენ მთავარი გმირი ჯენლი ალია; პლანეტების პოლიტიკო ეკონომიკური კავშირის ეკუმენის The Left MOBI :¿ წარმომადგენელი მისი მისიაა საფუძველი მოამზადოს და დაარწმუნოს გეთენის ლიდერები ეკუმენთან გაწევრიანების გონივრულობაში. The uestion that permeates Le Guin's 1969 sensational for its time novel about the ambisexual society is what remains once the male and the female labels are stripped away? What is underneath the labels is it simply humanity? 'Androgynous' Which is how I could not help but picture the Gethenians A man wants his virility regarded a woman wants her femininity appreciated however indirect and subtle the indications of regard and appreciation On Winter they will not exist One is respected and judged only as a human being It is an appalling experience Like some readers Genly Ai the protagonist of this brilliantly written leisurely paced cerebral sci fi classic for a while just cannot seem to move past the ambisexuality aspect Ai is an ambassador to the planet Gethen to convince its leaders to join the interplanetary union Ekumen The inhabitants of Gethen differ from other humanoid races in two aspects 1 they have adapted well to tolerate the Ice Age climate of their world and 2 they are ambisexual For the majority of lunar cycle they are essentially neuter and for several days they enter a sexual phase kemmer during which they attain either male or female characteristics and become capable of sex What is a friend in a world where any friend may be a lover at a new phase of the moon? Not I locked in my virility no friend to Therem Harth or any other of his race Neither man nor woman neither and both cyclic lunar metamorphosing under the hand's touch changelings in the human cradle they were no flesh of mine no friends; no love between us The landscapes of Gethen Minus the Star Wars thingiesAi a male proud of his virility does not feel comfortable among the Gethians He is always suspicious always mistrusting of these people whose essence he refuses to understand He views himself as a stallion in harness with a mule chuckles at the idea of a pregnant King He tries to view the Gethenians as male and is appalled at all the femininity that he sees in them feeling that it is wrong inferior alien to him In the world of wholeness not of duality he feels lost and isolated without the familiar stark division that rules our lives After all the first uestion that people immediately ask at birth is boy or girl? Man or woman? Sidenote Remember the whole relatively recent conundrum about Canadian parents who decided to raise their child without telling the society the child's gender? They received death threats for that attempt so ingrained is the gender division among usAi is not a bad guy He is just lost confused and isolated a human in the other words He is so out of his comfort zone he does not comprehend how to deal with the society that he views as passive where there is less competitiveness and where crying is perfectly fine He finds it so hard to accept this world without the uientesential 'maleness' or 'femininity' even though he struggles to define exactly what it is that separates men from women Ai becomes so terribly isolated in his alienness longing for something familiar In this strange and unfamiliar world of wholeness he clings to the eternal human Us vs Them divide refusing in his loneliness and fear to look beyond the usual the prejudice Until circumstances force him to get to know Estraven and Ai finally sees in him not a man's face and not a woman's a human face A profound love between two people involves after all the power and chance of doing profound hurt But it's really Therem Harth Estraven who in my opinion is the true hero of this story Estraven sees the promise that the union with Ekumen has for his world In his attempts to help Ai he becomes viewed as a traitor view spoilerand ultimately sacrifices his life hide spoiler “I'll make my report as if I told a story for I was taught as a child on my homeworld that Truth is a matter of the imagination” I can't say why it's taken me so many years to finally get to The Left Hand of Darkness Perhaps because every time I passed it in a bookstore or library it looked like a typical dated 1960s sci fi novel But it is so much than thatThis book is uite astonishing Hannah Gadsby has made me reluctant to say ahead of its time but if any book is ahead of its time then this one is It's a fascinating read complete with rich world building detailed descriptions of the Gethenian customs an exploration of an ambisexual society and an examination of how political and cultural norms can force a wedge between societies “No I don't mean love when I say patriotism I mean fear The fear of the other And its expressions are political not poetical hate rivalry aggression” This alone is extremely interesting but it wasn't until I'd sat wide eyed through many chapters of the book until I realized that somewhere along the way Le Guin had snuck in and stolen my heart too Perhaps ultimately I had put off this book because I had expected interesting but not moving Not emotional And definitely not heartbreaking The Left Hand of Darkness is definitely a tough read at times especially in the beginning when Le Guin throws in Gethenian terms without explanation and leaves us to work out what they're referring to But you do work it out eventually and even at its most challenging it is not unenjoyable The world is so rich in detail that it becomes an adventure to explore it and the nuanced character dynamics keep the pages turningThe story is about Genly Ai a male human envoy who is sent to Gethen to persuade the Gethenians to join the Ekumen union He believes they can both benefit from the trade and exchanging of technology this would lead to He first appeals to the Karhide king who refuses and then later to the Orgoreyn politicians Alongside this mission is the story of Gethen's developing relationship with Estraven a disgraced former prime ministerI can usually uite neatly separate books into those driven by characters and those driven by plot but it is not so easy here The plot is definitely dynamic and a lot happens over the course of 330 pages but I do think the book's strength lies in how Le Guin explores character interactions The Gethenians are genderless and essentially sexless or perhaps accurately they are intersex as they can take on either sex during mating season but Genly finds it hard not to force the Gethenians into the gender binary He constantly examines their behaviour for traditionally masculine and feminine traits which affects how he views and treats themIt is a fabulous exploration of fluid gender and sexuality And race too I've got to be honest this being a 1960s American novel and a science fiction novel at that a still depressingly white genre I was expecting to experience the usual pearly whiteness of the characters with a jarring absence of people of colour On the contrary Genly is black and the Gethenians are described as having a whole range of skin coloursIf you've been on the fence about this book like I was I highly recommend it It's a thought provoking highly original story that is as relevant today as it ever was And between the political and social commentary in the icy landscape of Gethen there is an unmistakably human story of loyalty tragedy and loveBlog | Facebook | Twitter | Instagram | Youtube I've become rather bitter with sci fi over the years as it used to be my favorite genre But you can only read so many space operas and pretentious near futures before it gets to you a littleAnd then you decide to give an author a go because of some weird research string you were on and it rekindles your love of why you started reading it in the first place LeGuin approaches sci fi as it should be; a thought experiment Instead of spending pages upon pages describing the minutiae of every aspect of the future she integrates snippets of mythology politics and does it in a way that you don't feel is droning on There are parts that aren't very action oriented at all and yet they don't drag I have no idea how she does it and am now rather enad with this authorAs for the book itself it approaches than the simple issue of gender; it's almost zen like with an exploration of a duality in a whole And the main character was the type a cranky sap like me could really relate to Best book I've read in a long while The meagre 2 is a reflection of my enjoyment rather than an objective measure of the book it has won prestigious awards It wasn't to my taste and that was exacerbated by mismatched expectations It is not really sci fi the gender and sexuality were a bit of a side show leaving curious combo of political intrigue and Boys' Own tale of derring do in an inhospitable climate The setting is another planet in the future but right from the start mentions of rain and reign contributed to the non sci fi feelThere were some some fascinating ideas but I felt they weren't really developed Also the multiple names of many people and places made it a little less reader friendly than it might have beenPLOTGenly Ai is a single human envoy sent to very cold planet Gethen aka Winter to see if the humanoids there want to join the inter planetary alliance the Ekumen etymologically related to ecumenical He isn't first contact but he is the first overt contact The idea of him being alone is that One voice speaking the truth is a greater force than fleets of armies and also that although the planet might change him he won't be able to change itThe planet does not have a single government and Ai inevitably becomes enmeshed in power struggles between different realms He starts off in Karhide and compares subseuent events and encounters in Orgoreyn with those in Karhide The other main character is Estraven a senior courtier in Karhide who is the second narratorSEXThis is the book's USP not people leaping in and out of bed with each other but the fact that the Genthenians are ambisexual most of the time they are bothneither sex hermaphrodite neuters or positively potentials or integrals and when they go into kemmer like being on heat they can be eitherIt's easy and convenient to pigeon hole people based on sex and Ai understandably struggles with that framework not applying One manifestation is linguistic he admits defeat and mostly uses male pronouns in part because he often meets people in male associated roles such as King but it makes it hard for the reader to view the characters as anything other than male Feminine ualities are rarely mentioned but when they are it is invariably pejorative which feels strange coming from a female author For example effeminate deviousness sullen as an old she otter someone's behaviour was womanly all charm and tact and lack of substance specious and adroit Further an earlier female investigator from Terra comments A man wants his virility regarded a woman wants her femininity appreciated On Winter one is respected and judged only as a human being It is an appalling experienceFor Ai awkwardness extends to distaste It was impossible to think of him as a woman and yet whenever I thought of him as a man I felt a sense of falseness of imposture Much later there is grudging acceptance I saw what I had always been afraid to see and had pretended not to see in himGethenian sexual behaviour and taboos are necessarily different from those typical on Earth though this includes very relaxed though still regulated traditions regarding incest DUALISMIn some ways Winter is a very samey planet with one season and oneno gender being fixed in one of two sexes is considered a peversion though is tolerated Does that make Gethenians or less complete than Terrans? The title of the book is said to come from a Handdara poem and after hearing it Ai says to Estraven You're isolated and undivided Perhaps you are obsessed with wholeness as we are with dualism The phrase is also likened to the duality of yin and yangWARThere are feuds and rivalries on the planet but no war and no word for it This is curious but not really explained other than that in Karhide hospitality The stranger is a guest Your enemy is your neighbour along with another dig at women they don't have war because They lacked the capacity to mobilize They behaved like animals in that respect or womenThey may not have a word for war but they do have 62 words for snow so The Great Eskimo Vocabulary Hoax continues ;TRUTHThe book opens with the narrator brazenly stating that Truth is a matter of imagination facts are not fixed so the reader can choose the facts they like best However although the book is mostly told in the first person by either Ai or Estraven there appears to be little contradiction in their accounts so the point is wastedAi's people have developed mindspeech telepathy which clearly limits the scope for privacy and lying but apart from one scene this is another lost opportunityRELIGIONThe first person narratives are occasionally interspersed with snippets of Gethenian folklore Two religions are mentioned Handdara which is a religion without institutions and which involves meditation trance like superstrength dothe and foretelling The other is monotheistic and mentioned rather less The predominant religions and conseuent or caused different cultures in the two countries may be a factor in their political differences ALIEN WORLDA short appendix explains uirks of the Gethenian calendar compared with Earth's but the only interesting aspect is mentioned on page one of the story it is always year 1; all other years are counted relative to now which is potentially confusing though not in practice Another curious idea even so nowadays is that Karhiders don't read much and prefer their news and literature heard not seen; books and televising devices are less common than radios and newspapers don't existGethenians are adapted to the cold climate biologically enduring low temperatures and socially in that they live somewhat communally Their technological development has been steady but slower than that on Earth They have no flying vehicles and it's suggested that lacking any flying creatures on the planet not even insects? the possibility never occurred to themKarhiders also have an important system of protocolfaceetiuette called shifgrethor which is mentioned often but somewhat opaue which is fair enough as it puts the reader in a similar state of disuiet as Ai is inCHARACTER DEVELOPMENTThere isn't much it's primarily plot driven but some characters do change their opinions of others as events unfold Although the King is often described as mad he didn't seem particularly so 42I was reminded of Douglas Adams' Hitchhiker's Guide which is possibly an homage whether conscious or otherwise Here there is a discussion of what sort of uestion one could or should ask Foretellers including the danger of asking What is the meaning of life? In fact they perfected foretelling to exhibit the perfect uselessness of knowing the answer to the wrong uestion A FEW UOTES A powerful person cannot make an empty gesture or say a word that is not listened to He knows itand the knowledge gives him reality than most people own a solidness of being a substantiality a human grandeur A grand palace is the product of centuries of paranoia on a grand scale Patriotism is fear of the other And its expressions are political not poetical my landlady a voluble man The coldness of it was perpetually incredible Every morning I had to believe it all over again Shades of believing six impossible things before breakfast in Alice in WonderlandThe blurb from the GR description says in the final paragraph that this is science fiction for the thinking reader so I guess failing to like it must be a fault in me as a reader rather than Le Guin as the authorAlso David Mitchell cites it as one of the two finest science fiction novels along with another le Guin The Disposessed at 1030 in this interview The Left Hand of Darkness by Ursula K Le Guin has a voyeuristic uality as if a description to a studious observation I could not help thinking that I was reading a National Geographic article about a reporter visiting Winter or Gethen as its inhabitants know it Many readers cannot help but comment upon the Gethenians physiological androgyny and this is certainly a central theme of the story but there is so much to fascinate the reader Le Guin has demonstrated again how she can create a science fiction fantasy novel that is both entertaining and enlightening using the fantasy as a vehicle to explore social and psychological themes and to state observations about our culture as metaphor Ray Bradbury noted that to distinguish between science fiction and fantasy fantasy is the larger genre a mere impressionistic lens through which we can better view our world Likewise Philip K Dick Le Guin’s high school mate though they were not then known to each other uses his abstractions not as a Kafka esue absurdist portrait but rather as shifting hyperbole to better highlight and caricaturize the real world In this sense Le Guin uses TLHOD to speak to us just under the surface about a great many subjects sexuality social s violence politics psychology religion and anthropology The final scenes where the two journey across a vast wasteland of ice took this experience for the reader to another level A thoroughly excellent book “If civilization has an opposite it is war”In the nascent days of summer I read a book that I can’t stop thinking about and can’t stop recommending I’m stirring from my Goodreads silence to tell you about this book Left Hand of Darkness by the late Ursula K Le Guin Written in 1969 and the winner of both the Hugo and Nebula awards this book is just as relevant and important today as it was when it first hit the shelves Left Hand of Darkness is a gorgeous sci fi novel of political intrigue heroism and humanity that works like an anthropological study complete with folktales and history as Le Guin creates a uniue society enabling her to take a probing look at gender roles religion and bureaucracy and their configurations in oppression and nationalism Left Hand of Darkness is a philosophical and anthropological treat in which Le Guin deftly creates social political and religious layers to examine a fascinating new world on the brink of war Set in a distant future Left Hand of Darkness is another tale in Le Guin’s universe of the Ekumen an 83 planet union with slight governing laws designed to increase communication and philosophy sharing throughout the universe in which Genly Ai is sent alone “ One alien is a curiosity two are an invasion” as an envoy to convince the planet Gethen to join the union His arrival alarms the Kardish King who fears acknowledgement of larger universal societies as a threat to his might and power and intrigues the king’s rival nation who consider how Genly can be used as a political pawn Throughout the novel the understanding of a new world is most succinctly conveyed in the growing friendship between Genly and Estraven a man cast out as a traitor The book itself is a collection of Genly's journal while on Gethen along with Gethen tales and history intermixed “ I'll make my report as if I told a story for I was taught as a child on my homeworld that Truth is a matter of the imagination” Genly writes at the start He reminds the reader that this not his story alone “ nor told by me aloneand if at moments the facts seem to alter with an altered voice why then you can choose the fact you like best; yet none of them is false and it is all one story” Le Guin creates not only a fantastic textured reality of civilization but also a uniue lexicon with which to explore her world Ideas such as kemmering and the social currency of shifgrethor vaguely meaning ‘prestige as well as the untranslatability of many of the Gethen terms is one of the novel’s purest joys as it reminds us that language is not only a means to communicate and commune but also a barrier without a one to one ratio that emphasizes the uniueness of cultures These terms point towards a deeper cultural significance that as the observer we can only fumble to understand While never confronted head on as in some of Le Guin’s other novels of Hannish colonization and the Ekumen such as The Word for World is Forest there is a subtle backhand at the ills of colonization and cultural oppression when one tries to conform the Other to meet their own standards or needs Speaking of culture one of Le Guin’s better points is her use of racial diversity in her works Genly Ai is a black man while the Gethenians are described as appearing much like Inuits Even when other “humans” arrive none of them are white the only other prominent human being an Asian woman In an essay condemning the SyFy TV miniseries adaptation of her Earthsea series for whitewashing among other issues Urusla Le Guin comments on the deliberateness of the diversity in her novels My color scheme was conscious and deliberate from the start I didn't see why everybody in science fiction had to be a honky named Bob or Joe or Bill I didn't see why everybody in heroic fantasy had to be white and why all the leading women had violet eyes It didn't even make sense Whites are a minority on Earth now—why wouldn't they still be either a minority or just swallowed up in the larger colored gene pool in the future? While the racial issues in her books are not perfect the acknowledgement of them and inclusion of many races is a step forward during a time when most there are exceptions science fiction was predominantly white and male Gethen is a curious world to Genly one that he suspects may have been the result of early experiments on gender On Gethen there is no gender all beings exist in a genderless non sexual state called somer for most of the time except during their monthly mating cycle of kemmer During kemmer their sexual organ take the role of either a male or female there is no choosing before reverting back to a genderless or ambisexual state A person can father a child one month and become pregnant the next leading to the wonderful line “ the king is pregnant” midway through the novel This genderless society is not a perfect examination of gender and many early critics have been underwhelmed that Le Guin did not take it further but there is still a lot of unpack here Le Guin herself in her essay Is Gender Necessary regretted her pronoun choices that made Gethenians seems predominantly masculine “ I call Gethenians ‘he’ because I utterly refuse to mangle English by inventing a pronoun for “heshe”” she writes in her reflective essay written seven years after the novel and then updated in footnotes to further dissect her decisions over a decade later though she did later attempt genderless pronoun choices for readings in the 80s Despite some setbacks and the fact that the incest on Gethen is mentioned but not really examined the idea really works While the idea of a constantly bisexual community her term is wonderful the lack of any discussion on any same gendered kemmering or LGBT aspects are notably absent and underwhelming Genly an ethnologist spends much of the novel unpacking how the lack of traditional gender shapes society Late in the book Genly explains to Estraven how gender functions in his own gendered world the heaviest single factor in one’s life is whether one’s born male or female In most societies it determines one’s expectations activities outlooks ethics manners almost everything Vocabulary Semantic usagesit’s extremely hard to separate the innate differences from the learned ones On Gethen Genly describes a world where the notions of sexual domination and rape haven’t figured into society in any way he has witnessed there is naturally an argument to be made that as a heteronormative human some of these issues could have occurred but were in his cultural blind spots However this is the novel as it stands He details a world where a lack of gender normative roles leads to one of unity In the story Coming of Age in Karhide from the collection The Birthday of the World and Other Stories a story about the first kemmering of a youth in the Karhide nation on Gethen kemmer is examined directly as a driving force of unity While Gethenians can make a vow of “permanent kemmer” with an individual their form of what Ekumen planets consider marriage for the most part the extreme sexual attraction during kemmer stage is not monogamous and bonds people with each other “I loved them all and they all loved me and that was the secretlove is love” the narrator thinks realizing kemmer unites his entire community where anyone can be a loverUnity is important on this planet as survival is not easy Gethen is a planet of perpetual winter Genly is cold even during the summer months and society seems built around a general sense of goodwill towards each other While gender is a major factor for how society functions the social interactions on a political level that take place in this book are some of the most powerful moments Most of the novel concerns two major nations in Gethen Karhide and Orgoreyn The former is a monarchy ruled by a king losing himself to pride and paranoid madness and the latter is a sophisticated but similarly paranoid government where the multiple parties conspire against each other While Le Guin laments having relatively cliched governing systems in her essay Is Gender Necessary the contrast works uite well The discussions on how the growing bureaucratic style in Orgoreyn opens the way for corruption is uite engaging and the general governing systems still allow for an important discussion on patriotism and the slippery slope into violent nationalism This is a world where shifgrethor or prestige of reputation is extremely valuable and all communication configures around their cultural standards of respect Much of Genly’s early frustration with Estraven and his elusiveness turns out to be communication barriers due to shifgrethor with Genly assuming Estraven’s attempts at respect are instead coldness Also in this society where reputation is a powerful social currency notions like loyalty and betrayal become major signifiers in identity throughout the novelAll in all Gethen seems to be a relatively non aggressive world where “ they apparently have never yet had what one could call a war” Throughout the novel it is theorized that this could be due to the lack of gender roles and possibly the aim of a Hanish experiment to see what sort of society would grow from this It is also postulated that “ the dominant factor in Gethenian life is not sex or any other human thing it is their environmenthere man has a crueler enemy even than himself” Whatever the cause and both are likely part of the systemic whole Gethen has not known war though the King of Karhide does fear loss of power and many in both countries are scheming and cooking up ways to become mightier than the other The answer to mobilizing a nation becomes not one of dominance but fear fear of the Other and love for one’s own How does one hate a country or love one? I know people I know towns farms hills and rivers and rocks I know how the sun at sunset in autumn falls on the side of a certain plowland in the hills; but what is the sense of giving a boundary to all that of giving it a name and ceasing to love where the name ceases to apply? What is love of one's country; is it hate of one's uncountry? Then it's not a good thing Is it simply self love? That's a good thing but one mustn't make a virtue of it or a profession Insofar as I love life I love the hills of the Domain of Estre but that sort of love does not have a boundary line of hate And beyond that I am ignorant I hope Estraven often discusses the idea of patriotism and how it can be manipulated for power fear and violence “ No I don't mean love when I say patriotism” he tells Genly “ I mean fear The fear of the other And its expressions are political not poetical hate rivalry aggression” The two characters one a stranger inspiring fear into both political bodies and the other a disgraced traitor have to find a way to bring unity back into a growing warlike climate one that starts over a border dispute in order for Genly to accomplish his mission To be accepted into the Ekumen the planet must be at peace and agree to the inclusion However many factions are willing to make Genly disappear to keep the political power they are accruing through nationalistic propaganda This sort of fear mongering is just as relative today as it was in 1969 and I suspect this theme will hit home when read during any eraBeyond the political is a spiritual undercurrent that flows gorgeously through the novel Duality is a major theme as expressed in the Gethen poem from which the novel derives its title Light is the left hand of darknessand darkness the right hand of lightTwo are one life and death lyingtogether like lovers in kemmerlike hands joined togetherlike the end and the wayIn the world of Gethen there exist two major religions the Handarra and Yomesh Handarra is akin to Taoism and the themes of Taoism permeate much of Le Guin's works and are particularly key to understanding her novel The Lathe of Heaven Handarra is the predominant belief system in Karhide while Orgoreyens tend to practice Yomesh Yomesh a younger religions connected to the concept of ‘light’ started when a group of Foretellers split after being asked to see the answer to the uestion “What is the meaning of life?” This religion full of parables saints and angels there are no birds on Gethen and the concept of flight has never occurred to them In their religious texts angels do not fly but float down like snow comes across as a metaphor for Western religions such as Christianity Le Guin sprinkles the book with many stories of the two religions and their functions in society that add a dynamic texture to the understanding of the book in a way that manages to not distract or detract even when it interrupts the larger narrative It becomes understood that the narrative is simply an aspect in a larger purpose of understanding each other and coming together in love and unity The duality of the two religions are very much represented in the politics of the opposing nations Yomesh concerns itself with enlightenment whereas Handarra accepts being “ignorant” to the answers of life as a virtue Handarra is much complex than this however as it seeks to find a balance between light and dark knowledge and ignorance “ Darkness is only in the mortal eye that thinks it sees but sees not” Life must exist in balance and avoid the extremes something that is threatened by the rising call to warThis duality also occurs in the ambisexuality as termed by an earlier Hannish visit to observe the planet without making their presence known of the Gethenians Shelved under science fiction all the old arguments of stigmatized genre are worth considering this novel works alongside any of the finest Literature with a capital L Being soft science instead of hard sci fi Le Guin creates a wonderful array of technologies such as the ansible which allows immediate communication across space to any Ekumen planet and an intricate calendar and time system for Gethen though the joy is seeing how people and society interacts with these sci fi elements rather than having a clear scientific understanding of how they work This has never bothered me anthis is a novel to come to on it’s own terms as it essentially is about understanding a foreign community on its own terms Left Hand of Darkness is one of the most engaging books I’ve read in a long time It’s what I come to books for most finding the feeling of reading a favorite book for the first time and discovering a new favorite author I’ve since devoured several other works by her and I only wish I had come to her before her passing Le Guin was a master of the anthropological approach to science fiction and if one enjoys this novel there is a wide variety of other Hannish novels and short stories of the Ekumen to delight in This novel is just the right balance of nuance world building and philosophical musings that culminate into a staggeringly empathetic work Being a great work of feminism it still has flaws in aspects of gender but the examination of it in the book is really worth the read It is a rallying cry to go “against the wheel” to see beyond the boundaries of your own cultural experience and meet what you find with nothing but love Though most seem to use the ambisexuality of the book as the main talking point for me it was the political intrigue and discussions on patriotism as an element of fear and hatred instead of love that really hit hard Le Guin writes with such grace and charm that even the denser descriptive moments dance upon the page This is one to read and read again I very highly recommend this trip to Gethen55‘ I wondered not for the first time what patriotism is what the love of country truly consists of how that yearning loyalty that had shaken my friend's voice arises and how so real a love can become too often so foolish and vile a bigotry Where does it go wrong?’ “Light is the left hand of darknessand darkness the right hand of lightTwo are one life and death lyingtogether like lovers in kemmerlike hands joined togetherlike the end and the way” This was written in the sixties though it feels like it was written yesterday Ursula K Le Guin creates a vivid culture of ambisexual humanoids that come with a detailed history and culture And it is truly fascinating to read about because such discussions and representations of gender and sex are strikingly relevant to modern societyGenly Ai is a human envoy sent to the planet Gethen to persuade the natives to join an interplanetary trade alliance Such a thing would benefit all involved as all cultures would expand intellectually and culturally It’s about a shared exchange about learning from one another in order to become better and developed The Gethenians as a people are gender neutral; they display no maleness or femaleness unless they go into kemmer which is their biological mating cycle Whatever sex they display is entirely dependent on who they are partnering with at the time A pervert is what Genly Ai comes across as To the alien eyes of the Gethenians he looks like he’s in a permanent state of sexual arousal and they are totally confused and offended by it They don’t trust him and he must rely heavily on his diplomatic skills to ensure them of his genuine nature Language barriers and misunderstandings cause several problems resulting in his imprisonment and near death The point is the novel highlights the need for effective communication and discourse for opposite cultures and political systems to reach an agreement rather than branding the other a villain simply because they do not understand it in its differentness We need to learn from the other However for all the intellect the writing displayed the plot was terribly slow for the first half Very little happened by way of action and dilemma The progress that the book displays is a shifting of opinion a development of perspective as the two protagonists learn about each other’s culture and see their counterpoint as less alien they begin to see the humanity in the other And that’s kind of important because it transcends ideas of gender and sex race and culture looking only at what it means to be human and alive Labels don’t matter only the person matters “And I saw then again and for good what I had always been afraid to see and had pretended not to see in him that he was a woman as well as a man Any need to explain the sources of that fear vanished with the fear; what I was left with was at last acceptance of him as he was”So this is a book that will appeal only to a certain type of reader because it is uite difficult to read Although it is clearly science fiction it breaks genre boundaries with its lack of standard tropes instead choosing to uestion existence itself It’s not a story designed to sweep you away but it is a story that will make you think There’s certainly a lot of wisdom hereYou can connect with me on social media via My Linktree They should do away with these tags science fiction speculative fiction and all them other clever maneuvers designed to erect barriers between the strictly literary and the mainstream when it's Atwood who is writing or a Le Guin Woe betide anyone who begs to differ This deeply entrenched contempt of the other and this instinctive loathing of anything we fail to understand after a perfunctory once over are not only the center of the man made hullabaloo of gender but the root cause of all friction in this very reality of ours A few years ago my cab had once been caught up in traffic at a crossing when I was taken unawares by somebody knocking on my window I was startled at the discovery of the unexpected apparition who was the cause and source of this interruption a sari clad transgendered individual asking me for loose change I must have flinched visibly because I recall the hopeful expression on his her see how our pronouns too betray the third sex? face being gradually replaced by a look of mild mortification and apology Apology for causing momentary distress to a young college bound girl because apology is something owed only to the privileged and the ones born with society approved sexual organs Unable to successfully communicate thus he she drifted away to another car window while I kept staring at his her receding back embarrassed at the sudden loss of my powers of speech Fragments of this memory have risen to the surface of my consciousness time and again since then But not until Le Guin familiarized me with Ekumen envoy Genly Ai and Gethenian citizen ambisexual Estraven's mutual suspicion of each other was I able to pinpoint the cause of my visceral dread in that cab years ago Like Genly and Estraven I have been unknowingly initiated into the cult of fearing the unfamiliar No I don't mean love when I say patriotism I mean fear The fear of the other And its expressions are political not poetical hate rivalry aggression It grows in us that fear It grows in us year by year I am the product of a patriarchal societal order which is only starting to awaken to the far reaching implications of 'misogyny' and the sociocultural fallout of holding heteronormative gender roles in higher regard than humanity 'Homophobia' is a term which is yet to acuire a firm foothold even in the imaginations of the Indian intelligentsia since both our judiciary and the executive have proselytized on the unnaturalness of loving whomever we want to Maybe in a couple of decades we'll rectify this foolishness too But what about the members of the third sex those hapless outcasts even our gender biased language fails to address?Our government believes that making it conventional for transgenders to extort money from parents of newborns at hospitals could pass for employment opportunities These young parents feel righteously terrorized by their appearance and breathe a sigh of relief after they have finished with their loud performances celebrating the birth of a healthy child and left with their 'payments' What seems less surreal? The daily enactment of this aforementioned ritual and the rationale or lack thereof behind it or Le Guin's ambisexual Gethenians who keep alternating between two genders?Again you and I will choose what we know of and discard what we don't And I saw then again and for good what I had always been afraid to see and had pretended not to see in him that he was a woman as well as a man Any need to explain the sources of that fear vanished with the fear; what I was left with was at last acceptance of him as he was Several realities clash violently every moment in this perplexing drama of life; which of them get to be bestowed with the stamp of normality and which of them get dismissed as aberrations depends on the will of the majority and what they identify with And I can't imagine what could have been a effective way of shedding light on this farce other than plotting this narrative the way Le Guin did the meeting and eventual synthesis of two cultures each fashioning its existence around contradictory value judgement systems And I wondered not for the first time what patriotism is what the love of country truly consists of how that yearning loyalty that had shaken my friend's voice arises and how so real a love can become too often so foolish and vile a bigotry I thank that anonymous person years ago whose humanity we have whittled down to the distinctness of his her gender for causing me to take notice of injustices I help perpetuate every moment with my ignorance and indifference And I have Le Guin to thank for helping me realize that the apologetic look should have been on my face that day instead of his her that I can either hide behind these inherited labels of race religion gender and nationality or I can aspire to the ambition of becoming a citizen of the world and in turn the Cosmos As ever the choice lies with me With usOnly recently April 2014 has the Supreme Court of India stirred awake and given legal recognition to the 'third gender' who had so far been deprived of their fundamental rights as citizens The Challenge of SexSex is awkward no matter how you look at it arguably yet another design flaw in our species Solo sex is likely to be unsatisfying Straight sex is fraught with gendered miscommunication Gay sex presents serious reproductive issues Transgender sex is well complicated And all those don't even consider the morass of multiple simultaneous partners But Ursula lale Guin introduces a whole new level of awkwardness in her ambisexual humanoid aliens who shift gender monthly in response to their partners’ pheromones No one knows if they’re hitting on getting hit on until the touching startsThere are clear advantages of ambisexuality Sexual euality is a matter of course Since voluntary participation is necessary rape is impossible Everyone experiences the respective burdens of testosterone as well as child bearing Sexual jealousy and violence is eliminated And the Incel movement has no reason to exist Ambisexuality also probably reduces the propensity to war and the gender induced machismo of two sex societiesOn the other hand there are a few problems Gendered pronouns are out; but so is the neuter; the ambisexual are persons after all Family relationships are rather complex one’s father may be one’s sister’s mother for example not even Yiddish has words for this sort of relation Maternal and paternal genealogical lines can become indistinguishably mixed leading to some rather interesting inheritance issues Playing Mum off against Dad is unlikely to prove a winning childhood strategyGenerally ambisexual individuals are about as ethically psychologically and politically diverse as binaries even if a bit emotionally intelligent on the whole This seems to lead to less overt coercion but covert intrigue They tend to plot rather than hit each other And while machismo is absent a certain sort of complex politesse is essential for smooth social functioning Subtlety for its own sake is de rigeur and tends to slow down discussion and decision to a crawl In her Introduction lale Guin provides an interesting explanation about the contents of this story “Fiction writers” she says “at least in their braver moments do desire the truth to know it speak it serve it But they go about it in a peculiar and devious way which consists in inventing persons places and events which never did and never will exist or occur and telling about these fictions in detail and at length and with a great deal of emotion and then when they are done writing down this pack of lies they say There That's the truth”The truth lale Guin is referring to appears to be that while sex is an irresistible force that profoundly influences the institutional structure of a society it is not the determining factor of individual personality purpose or neuroses Society adapts to the reality of its members or should When it doesn’t by designating difference as perversion for example it fails in its function of creating peaceful flourishing within itself and between it and other societies Blessed are the peace makers after all especially the literate ones No Mere ExtrapolationThe Left Hand of Darkness is a work of science fiction published by Ursula Le Guin in 1969At the time it sought to differentiate itself from most other science fiction in two waysFirstly as Le Guin explains in a subseuent introduction it didn’t just take a current phenomenon and extrapolate it scientifically into the future in some predictive or cautionary fashion Secondly it explored the nature of sexuality as a subject matter from a sophisticated feminist point of viewShe goes beyond semiotics the linguistic significance of gender and ventures into the philosophy psychology and aesthetics of gender representation From a psychological perspective she examines the symbolic role of gender From an aesthetic perspective she uses it as a metaphorFrom all points of view she is interested in gender as the arena of power and its abuseJust My ImaginationLe Guin's dual ambitions were supportive of each otherIn order to explore the possibilities of ambisexuality she had to construct a whole new sexual social and political world that was materially different from the known world To do so she had to eschew the simplistic and rationalistic approach of traditional science fiction and invent a new alternative society in fact than one that could throw our own society into sharp relief The novel had to be a fully fledged work of the imagination rather than a work of methodical extrapolationThe imaginative ualities are what makes The Left Hand of Darkness a great work of literature regardless of genreRead now almost half a century later the novel still achieves its goals in style The prose is economical rather than effusive often lyrical but sometimes dry especially in some of the descriptive passages Overall Le Guin is a master of the craft of elegant if understated writingAmbisexualityThe inhabitants of the planet Gethen are double sexed human beings possibly the descendants of an experiment conducted by Terran Earth based colonizers What does this mean? This is a purely technical explanation which is revealed fairly early in the novelview spoilerDuring the course of a 26 day sexual cycle their sexuality changes for around 21 days they are somer sexuality is latent and inactive; for the balance they enter kemmer during which they remain androgynous for all but a few days when they acuire both sexual capacity and drive Nobody knows whether they will acuire the sexuality of a male or a female They could be either month by month A human could be both the mother of one child and the father of anotherBecause sexual activity is confined to a limited period the bulk of their life is sexually indeterminate and inactive hide spoiler