Kyoko Karasuma

Kyoko Karasuma❴PDF / Epub❵ ☉ Kyoko Karasuma Author Ohji Hiroi – Jobs-in-kingston.co.uk Mordopfer mit H rnern auf der Stirn, die Gesichter verschwundener Kinder in schwarzen Nebeln, b se Geister, die von Menschen Besitz ergreifenIm Asakusa Viertel in Tokyo in einer gar nicht allzu fernen Mordopfer mit H rnern auf der Stirn, die Gesichter verschwundener Kinder in schwarzen Nebeln, b se Geister, die von Menschen Besitz ergreifenIm Asakusa Viertel in Tokyo in einer gar nicht allzu fernen Zukunft geschehen seltsame Dinge Diesen auf die Spur zu kommen, ohne unn tige Aufregung in der Bev lkerung zu verursachen, ist Aufgabe der Abteilung Sicherheit des Asakusa Police Departments Das Ermittlerteam unter der Leitung des abgekl rten Mitamura ermittelt mit ganz eigenen Methoden und besonders die erstj hrige Kyoko Karasuma leistet ganze Arbeit bei der Aufkl rung der mysteri sen F lle. There is no English version of the manga in goodreads but to be clear I ve read the one translated into English and not this German edition The story focuses on this girl police who is hunting for Oni or Japanese monsters There are a lot of fight scenes but a little back story Also the English translation is not that good and I really have a hard time reading it It was okay for me and maybe I ll not continue reading the other volumes. Dobr , dobr Jsem zv dav na dal d l, proto e i kdy je to postaven trochu zvl tn , tak m to dok zalo upoutat D moni asi fakt existuj D moni existuj , ale ti ze shora se rozhodli, e neexistuj.Jak maj ale neexistovat, kdy se objevuj oni sami a i jejich ob ti Kj ko Karasuma se vyrovn v s t m, e legendy, kter znala odmali ka a ve kter ch se vyskytuje velk mno stv nadp irozen ch bytost , jsou pravdiv Jako estn ctilet pracuje ji n jak ten p tek jako detektiv speci ln ho policejn ho odd len a bojuje se zlo inem.Mrtvola v ece Sumid , zmizen , zabit chl pka, kter nab z pr ci, to je jen p r p pad , kter mus Kj k D moni existuj , ale ti ze shora se rozhodli, e neexistuj.Jak maj ale neexistovat, kdy se objevuj oni sami a i jejich ob ti Kj ko Karasuma se vyrovn v s t m, e legendy, kter znala odmali ka a ve kter ch se vyskytuje velk mno stv nadp irozen ch bytost , jsou pravdiv Jako estn ctilet pracuje ji n jak ten p tek jako detektiv speci ln ho policejn ho odd len a bojuje se zlo inem.Mrtvola v ece Sumid , zmizen , zabit chl pka, kter nab z pr ci, to je jen p r p pad , kter mus Kj ko se sv m kolegou Raymondem vy e it Do rukou se jim tak dostane legend rn kouzeln me Onikirimaru Kdy ho dostanou ze sp r vraha, p ijde si ho na odd len vyzvednout mlad ek, kter polo Kj ko velmi d le itou ot zku.Co ona je vlastn za Nikde se nedov d me jej minulost a i ona sama p izn v , e toho o sob nic moc nev.V tomto svazku je n m p edstaven takov za tek a prapo tek tohoto boje policejn ho odd len s na zen m ze shora Ale d moni opravdu existuj A proto je tu Kj ko se sv m asn m par kem, aby jim zatrhli tipec.Kj ko je inteligentn d vka, kter p esko ila n kolik stup z kladn ho vzd l n , aby se mohla st t co nejd ve detektivem Na odd len si z n kv li tomu trochu utahuj , ale rozhodn z n maj strach, proto e Kj ko je schopn nakopat jim ten jejich p esezen zadek Od za tku se pot k s existenc d mon , ona ale v , e existuj , nebo mo n sp e chce v it, e existuj , proto e jinak by se tamty ud losti nemohly st t.V n kter ch momentech dok e vypadat docela n n a zraniteln , ale to je jenom maska Ve skute nosti je to tvrd , odv n a docela i sympatick osoba, kter je ohromn z hadn.Nejv ce p telsk vztah m Kj ko se sv m par kem Rayem Ray je v podstat takov star a m n trp liv verze Kj ko Raymond sice nep esko il dnou kolu, ale s Kj ko si bezvadn rozum a v dycky si navz jem hl daj z da A je t k tomu, je to docela fe k Zelen em na odd len je io i Ise, kter pr v dostudoval vysokou kolu Hrne se do v elijak pr ce, ale prozat m pouze va aj a ob as, kdy m t st , vy izuje n jak pap ry V p b hu nen v podstat v bec d le it , ale je takov m roztomil m osv en m cel mangy Snad se mu v nadch zej c ch d lech dostane v ce prostoru.Moje hodnocen Jsem p evelice r da, e tohle je manga tak, jak m b t a to v tom smyslu, e se te norm ln T m mysl m, zprava doleva Ne k m, e s t m nem m ob as trochu probl my, ale p id v mi to na dobr m pocitu z knihy, proto e jsem to p e etla tak, jak se to p e st m P b h p edstavuje n m ty, kter v posledn dob tu docela asto, a proto jsem z t to mangy pat i n nad en A jsem r da, e se m u na ten boj s d mony i pod vat a ne pouze o n m st A e to tedy je pod van Nev m, jak bych obr zk m m la kat, ale ilustrace nebo jednodu e kresby, jsou opravdu n dhern Ka d manga m sv j styl a tento svazek m v podstat kresby velmi jednoduch , oby ejn a t m se pro m st vaj neoby ejn mi, proto e obdivuju ka d ho, kdo je schopn n co takov ho vytvo it Je sice pravda, e t eba s mangou Dve e chaosu, kter byly vytvo eny je t v ce v tom prav m japonsk m stylu, P pady Kj ko Karasumy srovn vat nemohu, proto e jsou vytvo eny opravdu jednodu e, ale je to balz m pro moje o i 4,40 very very very good, intense, for tough people who like some philosophical thoughts together with some action Not for people looking for mindless entertainment, people looking for sweet cuddly characters these Kyoko and her colleagues are rough, the good is not nice kind of people