Stulecie Winnych. Tom 1-3

Stulecie Winnych. Tom 1-3☀ [PDF / Epub] ★ Stulecie Winnych. Tom 1-3 By Ałbena Grabowska ✍ – Jobs-in-kingston.co.uk Bestsellerowa trylogia w filmowej ods onie Stulecie Winnych to powie , kt ra poch ania bez reszty Jest w tej trylogii ponadczasowo i prawda uniwersalna Jest wreszcie wspania a opowie o rodzinie, kt re Bestsellerowa trylogia w filmowej ods onie Stulecie Winnych to powie , kt ra poch ania bez reszty Jest w tej trylogii ponadczasowo i prawda uniwersalna Jest wreszcie wspania a opowie o rodzinie, kt rej losy wpisuj si w dramatyczne wydarzenia XX wieku I trzy pary bli niaczek Jedna w ka dym pokoleniu Tytu owych Winnych czytelnik poznaje w momencie trudnym dla samej rodziny, dla ich rodzinnego Brwinowa i dla kraju, kt rego od ponad wieku nie ma na mapie Tu przed wybuchem Stulecie Winnych. PDF/EPUB ² I wojny wiatowej na wiat przychodz pierwsze w rodzinie bli niaczki Niestety w chwili narodzin Ani i Mani umiera ich matka Po kilku miesi cach wybucha najstraszliwsza z dotychczasowych wojen, kt ra dotkliwie zrani Winnych, tak jak setki tysi cy polskich rodzin Rado z odzyskanej niepodleg o ci trwa zaledwie dwadzie cia latwrze niaroku, w pierwszym dniu kolejnej wojny, na wiecie pojawiaj si kolejne bli niaczki c rki Mani Przez d ugie lata wojenna zawierucha zabiera i oddaje bliskich w najmniej oczekiwanych momentach A p niej trzeba posk ada ycie na nowo Bohaterowie zmagaj si z powojenn rzeczywisto ci , z niechcianym ustrojem, ale przede wszystkim z w asnymi s abo ciami Kolejnym pokoleniom rodziny Winnych b dzie dane do wiadczy tego wszystkiego, czego do wiadczali Polacy w ostatnich dekadach XX wieku kryzysu gospodarczego i pustych p ek, stanu wojennego i powszechnego zastraszenia, upadku socjalizmu, pierwszych wolnych wybor w, a potem zmaga z trudn rzeczywisto ci dopiero co odzyskanej wolno ciZa ka dym razem, gdy czytelnik ma wra enie, e wszystko si ju uk ada, e kr te drogi wreszcie si prostuj , a ludzie znajduj w a ciwe cie ki, przeje d a czo g historii, siej c zniszczenie i obi c g bokie koleiny w yciorysach bohater w I w tym te le y pi kno tej sagi w nieprzewidywalno ci. Dwudziesty wiek przyni s z sob wiele bolesnych wydarze Na co dzie wspomina si jedynie II wojn wiatow i id c za ni hekatomby krwi wielu zabitych o nierzy, rozstrzelanych w ulicznych egzekucjach cywili, holokaust, czy zabici m odzi ludzie bior cy udzia w Powstaniu Warszawskim Z tym wszystkim wi si z amane ludzkie losy, z amane serca Z stuleciem tym zwi zane s i inne niemniej bolesne zawirowania dziejowe, b d ce przyczyn rozbitych rodzin i do ko ca noszonych w sercu ran, t skn Dwudziesty wiek przyni s z sob wiele bolesnych wydarze Na co dzie wspomina si jedynie II wojn wiatow i id c za ni hekatomby krwi wielu zabitych o nierzy, rozstrzelanych w ulicznych egzekucjach cywili, holokaust, czy zabici m odzi ludzie bior cy udzia w Powstaniu Warszawskim Z tym wszystkim wi si z amane ludzkie losy, z amane serca Z stuleciem tym zwi zane s i inne niemniej bolesne zawirowania dziejowe, b d ce przyczyn rozbitych rodzin i do ko ca noszonych w sercu ran, t sknoty, za tymi kt rym nie uda o si prze y I wojna wiatowa, wojna polsko bolszewicka, okres Polski Ludowej i maj ca miejsce pod koniec lat 80 transformacja ustrojowa stanowi y s upy graniczne dla polskiej historii gdzie pewna epoka si ko czy a a zaczyna a nast pna, jednocze nie w niemniejszym stopniu ni lata 1939 1945 oddzia ywa y na ma e rodowe dzieje O rodzinie, kt rej losy zosta y ci le powi zane z wielk histori o narodzinach, rozstaniach i powrotach na tle dramatycznych wydarze XX wieku, opowiada A bena Grabowska w przejmuj cej sadze Stulecie winnych Mi dzy rokiem 1914 kiedy Polski nie by o na mapach Europy, a rokiem 2014 kiedy jest w pe ni suwerennym krajem, w zawieszeniu stu lat, w ci gu kt rych zachodzi y nie tylko wa ne zmiany dziejowe, ale r wnie kulturowe, techniczne, czy mentalno ciowe dzieje si akcja powie ci Toczy si ona w Brwinowie, Pruszkowie, Podkowie Le nej, czyli w mniejszych podwarszawskich spo eczno ciach, ywo jednak reaguj cych na to, co dzieje si w Polsce, a echa warszawskich wydarze rozgrywaj cych si w stolicy ywo w tym czasie dochodzi y na prowincj , odciskaj c na niej r wnie swe pi tno Dla jednych stawa y si miejscem do celowym, dla innych za jedynie przystankiem z kt rego polec do du ego miasta Warszawy Niemniej jednak dla rodziny Winnych, to w a nie Brwin w sta si pewnego rodzaju mekk , do kt rej przeje d ali w chwilach trudnych i bolesnych Tam znajdowali rodzinne ciep o, wsparcie i cenne rady udzielane przez babci Broni Tam szukano schronienia i leczono poranione dziewcz ce serce To wioska, staj ca si z biegiem lat miastem, w kt rej ycie pozornie toczy si leniwie Mieszka cy udaj si do swoich warsztat w pracy lub na pole, ich dzieci do szko y i nad rzek b d c wiadkiem pierwszych m odzie czych mi o ci Jednak to w a nie tamtejsze pola i lasy, drewniane chatki i przydomowe ogr dki skrywaj wiele sekret w rodzinnych, kt re wraz ujrzeniem wiat a dziennego, wywo uj koszmary od kt rych nie da si uciec Mimo to, przedwojenny Brwin w i Stawisko maj tek pa stwa Iwaszkiewicz w jawi si , jako miejsce do kt rych ma si ochot zajrze , zatrzyma si w nich aby do wiadczy wolniejszego tempa ycia i wszystko zobaczy w innych barwach To w a nie w Brwinowie u Winnych, pewnej nocy na wiat przychodz bli niaczki Mania i Ania Niestety ich matka umiera przy porodzie, a owdowia y ojciec przy pomocy bliskich i miejscowej mamki musi samotnie zaopiekowa si c rkami Kilka miesi cy p niej wybucha pierwsza wojna wiatowa, a spokojna dot d wioska zostaje grabiona przez przemaszerowuj ce wojska niemieckie, a nast pnie do wiadcza bestialstwa o nierzy rosyjskich Konflikt w znacznym stopniu odcisn si na yciu rodziny, kt ra odt d zaczyna stawa w obliczu trudnych wybor w i licznych rozterek moralnych Dla dziewczynek czas dorastania zbiega si z cierpieniami narodu Gdy dobrze nie ko czy si jedna wojna, zaczyna si nast pna, ponownie wystawiaj ca rodzin na trudne pr by Z czasem okazuje si , e Ania otrzyma a niezwyk y dar jasnowidzenia, b d cy zar wno dla niej jak i jej bliskich b ogos awie stwem oraz przekle stwem Kiedy po latach roz ki i walki o przetrwanie w okrutnych czasach, ycie Winnych zacz o si uk ada na nowo, kolejna wojna burzy spok j ich dni codziennych Wraz z wkroczeniem Wehrmachtu do Brwinowa na wiat przychodz bli niaczki c rki Marysi, a rodzina zn w skazana zostaje na trudne roz ki i konieczno pogodzenia si z odej ciem jej cz onk w Wraz z nastaniem Polski Ludowej ponownie b d musieli posk ada ycie na nowo, chocia i tym razem zawierucha historii i nie oka e si dla nich askawa Stulecie winnych sk ada si trzech tom w, kt rych akcja zamkni ta jest w okre lonych ramach czasowych Pierwsza cz to lata 1914 1939, druga okres II wojny wiatowej i pierwsze trzydzie ci lat smutnej powojennej rzeczywisto ci, trzecia ma miejsce od 1971 roku do wsp czesno ci W ten spos b autorka na przestrzeni dok adnie stu lat opowiada losy rodzinne rozgrywaj ce si na tle burzliwej historii Polski Niew tpliw zalet ksi ki jest zestawienie fakt w z ycia brwinowskiej familii z tym, co obecnie dzia o si w kraju Dzi ki temu autorka fenomenalnie odda a przenikanie wielkiej historii z t histori ma , zamkni t wok rodzinnego domu i zwi zanej z egzystencj zwyk ych ludzi Winni spotykaj si z pewnego rodzaju symbolami danej epoki Mari Grzegorzewsk Januszem Korczakiem, Stanis awem Lilpopem, Jaros awem Iwaszkiewiczem, czy Andrzejem Wajd , Kazimierzem Dejmkiem, Jackiem Kuroniem Wylicza mo na by bez ko ca jeszcze wiele nazwisk historycznych wyst puj cych na kartach ksi ki, dzi ki temu losy Winnych i losy Polski nabieraj wi kszego autentyzmu Rodzina ta staje si niejako bli sza, gdy wiele z jej prze y mo e odnale czytelnik we wspomnieniach w asnej rodziny Winni wi c staj si pewnego rodzaju odzwierciedleniem ycia prowadzonego w setkach polskich dom w Jednocze nie tak skonstruowana powie staje si doskona ym narz dziem do popularyzowania rodzimych dziej w Inna si a tego klanu tkwi w jej przywi zaniu do rodzinnych wi z w, ch ci niesienia pomocy nie tylko cz onkowi w asnej familii, ale r wnie tym z kt rymi ich drogi si przeplataj , stanowi dla wszystkich oparcie, bezpieczn przysta i daj ciep o, kt rego nieraz trudno szuka w po r d ciemnej rzeczywisto ci panuj cej za drzwiami ich dom w Pokazuj , e w ka dych, nawet najtrudniejszych czasach mo na by wiernym posiadanym idea om, mo na stara si prowadzi normalne ycie nawet je li yj w nienormalnych czasach Prze ywaj to, co miliony ich rodak w w tamtej rzeczywisto ci g d, strach o najbli szych, stykaj si z brutaln przemoc , ludzk pod o ci i okrucie stwem do kt rego mo e by zdolny posun si cz owiek, wreszcie mierci bliskich ich sercu ludzi Winni mimo tego ca ego z a, dalej rodz si , ciesz si swoimi ma ymi szcz ciami, snuj plany na przysz o i walcz o w asne marzenia Ulegaj nami tno ciom i w asnym s abo ciom, pope niaj b dy, ale zawsze maj c na celu dobro drugiej osoby Nie s oni pomnikami bez skazy, lecz lud mi takimi samymi jak my Stulecie winnych to przejmuj ca saga po czona z elementami ba niowymi, powie historyczna powi zana jednocze nie z tym co nadprzyrodzone i co dodaje pewnej nutki dramatyzmu To pi kna opowie o sile tkwi cej w rodzinie, o mi o ci i przywi zaniu, o cz owiecze stwie wystawionym na trudne pr by A bena Grabowska daje ksi k z kt rej z jednej strony stykamy si histori XX wieku oddzia ywuj c na ycie zwyk ych ludzi mam wra enie, e wiele z om wionych przez autork wydarze nabiera blasku, przestaj c by jedynie suchymi wydarzeniami o kt rych m wi podr czniki szkolne i akademickie z drugiej strony to, co mnie szczeg lnie chwyci o za serce, to uniwersalizm Chocia yjemy w innych czasach, w erze i pad w, kina tr jwymiarowego, gdzie do wiadczenia milion w os b przechodz cych przez piek o zar wno pierwszej, jak i drugiej wojny wiatowej jest dla nas obce to jednak Winni pokazuj warto ci nietrac ce nigdy na aktualno ci Takie, jak pod anie za g osem serca, walk o marzenia i pr bowanie mimo przeciwnych wiatr w mozolnego budowania w asnego szcz cia Czasem dbanie o bliskich naszemu sercu, mo e by znacznie wa niejsze, ni najbardziej heroiczna walka zbrojna To historia, kt ra wci ga, po era, parali uje nasze my li nie pozwalaj c oderwa si od niej Hipnotyzuje i wywo uje pustk w sercu po sko czonej lekturze Pustk spowodowana tym, e pora rozsta si rodzin Winnych, kt ra przez trzy tomy sta a si nasz w asn rodzin Osobi cie podczas lektury sam czu em si mieszka cem Brwinowa przemierzaj cym tamtejsze cie ki, cz ce go z Podkow Le n , pod a em ladami bli niaczek, a potem ich dzieci i wnuk w Fajna opowiesc mimo stylu jakby niedopracowanego.

Stulecie Winnych. Tom 1-3 Kindle ê Stulecie Winnych.
    EPUB is an ebook file format that uses the epub wiat przychodz pierwsze w rodzinie bli niaczki Niestety w chwili narodzin Ani i Mani umiera ich matka Po kilku miesi cach wybucha najstraszliwsza z dotychczasowych wojen, kt ra dotkliwie zrani Winnych, tak jak setki tysi cy polskich rodzin Rado z odzyskanej niepodleg o ci trwa zaledwie dwadzie cia latwrze niaroku, w pierwszym dniu kolejnej wojny, na wiecie pojawiaj si kolejne bli niaczki c rki Mani Przez d ugie lata wojenna zawierucha zabiera i oddaje bliskich w najmniej oczekiwanych momentach A p niej trzeba posk ada ycie na nowo Bohaterowie zmagaj si z powojenn rzeczywisto ci , z niechcianym ustrojem, ale przede wszystkim z w asnymi s abo ciami Kolejnym pokoleniom rodziny Winnych b dzie dane do wiadczy tego wszystkiego, czego do wiadczali Polacy w ostatnich dekadach XX wieku kryzysu gospodarczego i pustych p ek, stanu wojennego i powszechnego zastraszenia, upadku socjalizmu, pierwszych wolnych wybor w, a potem zmaga z trudn rzeczywisto ci dopiero co odzyskanej wolno ciZa ka dym razem, gdy czytelnik ma wra enie, e wszystko si ju uk ada, e kr te drogi wreszcie si prostuj , a ludzie znajduj w a ciwe cie ki, przeje d a czo g historii, siej c zniszczenie i obi c g bokie koleiny w yciorysach bohater w I w tym te le y pi kno tej sagi w nieprzewidywalno ci. Dwudziesty wiek przyni s z sob wiele bolesnych wydarze Na co dzie wspomina si jedynie II wojn wiatow i id c za ni hekatomby krwi wielu zabitych o nierzy, rozstrzelanych w ulicznych egzekucjach cywili, holokaust, czy zabici m odzi ludzie bior cy udzia w Powstaniu Warszawskim Z tym wszystkim wi si z amane ludzkie losy, z amane serca Z stuleciem tym zwi zane s i inne niemniej bolesne zawirowania dziejowe, b d ce przyczyn rozbitych rodzin i do ko ca noszonych w sercu ran, t skn Dwudziesty wiek przyni s z sob wiele bolesnych wydarze Na co dzie wspomina si jedynie II wojn wiatow i id c za ni hekatomby krwi wielu zabitych o nierzy, rozstrzelanych w ulicznych egzekucjach cywili, holokaust, czy zabici m odzi ludzie bior cy udzia w Powstaniu Warszawskim Z tym wszystkim wi si z amane ludzkie losy, z amane serca Z stuleciem tym zwi zane s i inne niemniej bolesne zawirowania dziejowe, b d ce przyczyn rozbitych rodzin i do ko ca noszonych w sercu ran, t sknoty, za tymi kt rym nie uda o si prze y I wojna wiatowa, wojna polsko bolszewicka, okres Polski Ludowej i maj ca miejsce pod koniec lat 80 transformacja ustrojowa stanowi y s upy graniczne dla polskiej historii gdzie pewna epoka si ko czy a a zaczyna a nast pna, jednocze nie w niemniejszym stopniu ni lata 1939 1945 oddzia ywa y na ma e rodowe dzieje O rodzinie, kt rej losy zosta y ci le powi zane z wielk histori o narodzinach, rozstaniach i powrotach na tle dramatycznych wydarze XX wieku, opowiada A bena Grabowska w przejmuj cej sadze Stulecie winnych Mi dzy rokiem 1914 kiedy Polski nie by o na mapach Europy, a rokiem 2014 kiedy jest w pe ni suwerennym krajem, w zawieszeniu stu lat, w ci gu kt rych zachodzi y nie tylko wa ne zmiany dziejowe, ale r wnie kulturowe, techniczne, czy mentalno ciowe dzieje si akcja powie ci Toczy si ona w Brwinowie, Pruszkowie, Podkowie Le nej, czyli w mniejszych podwarszawskich spo eczno ciach, ywo jednak reaguj cych na to, co dzieje si w Polsce, a echa warszawskich wydarze rozgrywaj cych si w stolicy ywo w tym czasie dochodzi y na prowincj , odciskaj c na niej r wnie swe pi tno Dla jednych stawa y si miejscem do celowym, dla innych za jedynie przystankiem z kt rego polec do du ego miasta Warszawy Niemniej jednak dla rodziny Winnych, to w a nie Brwin w sta si pewnego rodzaju mekk , do kt rej przeje d ali w chwilach trudnych i bolesnych Tam znajdowali rodzinne ciep o, wsparcie i cenne rady udzielane przez babci Broni Tam szukano schronienia i leczono poranione dziewcz ce serce To wioska, staj ca si z biegiem lat miastem, w kt rej ycie pozornie toczy si leniwie Mieszka cy udaj si do swoich warsztat w pracy lub na pole, ich dzieci do szko y i nad rzek b d c wiadkiem pierwszych m odzie czych mi o ci Jednak to w a nie tamtejsze pola i lasy, drewniane chatki i przydomowe ogr dki skrywaj wiele sekret w rodzinnych, kt re wraz ujrzeniem wiat a dziennego, wywo uj koszmary od kt rych nie da si uciec Mimo to, przedwojenny Brwin w i Stawisko maj tek pa stwa Iwaszkiewicz w jawi si , jako miejsce do kt rych ma si ochot zajrze , zatrzyma si w nich aby do wiadczy wolniejszego tempa ycia i wszystko zobaczy w innych barwach To w a nie w Brwinowie u Winnych, pewnej nocy na wiat przychodz bli niaczki Mania i Ania Niestety ich matka umiera przy porodzie, a owdowia y ojciec przy pomocy bliskich i miejscowej mamki musi samotnie zaopiekowa si c rkami Kilka miesi cy p niej wybucha pierwsza wojna wiatowa, a spokojna dot d wioska zostaje grabiona przez przemaszerowuj ce wojska niemieckie, a nast pnie do wiadcza bestialstwa o nierzy rosyjskich Konflikt w znacznym stopniu odcisn si na yciu rodziny, kt ra odt d zaczyna stawa w obliczu trudnych wybor w i licznych rozterek moralnych Dla dziewczynek czas dorastania zbiega si z cierpieniami narodu Gdy dobrze nie ko czy si jedna wojna, zaczyna si nast pna, ponownie wystawiaj ca rodzin na trudne pr by Z czasem okazuje si , e Ania otrzyma a niezwyk y dar jasnowidzenia, b d cy zar wno dla niej jak i jej bliskich b ogos awie stwem oraz przekle stwem Kiedy po latach roz ki i walki o przetrwanie w okrutnych czasach, ycie Winnych zacz o si uk ada na nowo, kolejna wojna burzy spok j ich dni codziennych Wraz z wkroczeniem Wehrmachtu do Brwinowa na wiat przychodz bli niaczki c rki Marysi, a rodzina zn w skazana zostaje na trudne roz ki i konieczno pogodzenia si z odej ciem jej cz onk w Wraz z nastaniem Polski Ludowej ponownie b d musieli posk ada ycie na nowo, chocia i tym razem zawierucha historii i nie oka e si dla nich askawa Stulecie winnych sk ada si trzech tom w, kt rych akcja zamkni ta jest w okre lonych ramach czasowych Pierwsza cz to lata 1914 1939, druga okres II wojny wiatowej i pierwsze trzydzie ci lat smutnej powojennej rzeczywisto ci, trzecia ma miejsce od 1971 roku do wsp czesno ci W ten spos b autorka na przestrzeni dok adnie stu lat opowiada losy rodzinne rozgrywaj ce si na tle burzliwej historii Polski Niew tpliw zalet ksi ki jest zestawienie fakt w z ycia brwinowskiej familii z tym, co obecnie dzia o si w kraju Dzi ki temu autorka fenomenalnie odda a przenikanie wielkiej historii z t histori ma , zamkni t wok rodzinnego domu i zwi zanej z egzystencj zwyk ych ludzi Winni spotykaj si z pewnego rodzaju symbolami danej epoki Mari Grzegorzewsk Januszem Korczakiem, Stanis awem Lilpopem, Jaros awem Iwaszkiewiczem, czy Andrzejem Wajd , Kazimierzem Dejmkiem, Jackiem Kuroniem Wylicza mo na by bez ko ca jeszcze wiele nazwisk historycznych wyst puj cych na kartach ksi ki, dzi ki temu losy Winnych i losy Polski nabieraj wi kszego autentyzmu Rodzina ta staje si niejako bli sza, gdy wiele z jej prze y mo e odnale czytelnik we wspomnieniach w asnej rodziny Winni wi c staj si pewnego rodzaju odzwierciedleniem ycia prowadzonego w setkach polskich dom w Jednocze nie tak skonstruowana powie staje si doskona ym narz dziem do popularyzowania rodzimych dziej w Inna si a tego klanu tkwi w jej przywi zaniu do rodzinnych wi z w, ch ci niesienia pomocy nie tylko cz onkowi w asnej familii, ale r wnie tym z kt rymi ich drogi si przeplataj , stanowi dla wszystkich oparcie, bezpieczn przysta i daj ciep o, kt rego nieraz trudno szuka w po r d ciemnej rzeczywisto ci panuj cej za drzwiami ich dom w Pokazuj , e w ka dych, nawet najtrudniejszych czasach mo na by wiernym posiadanym idea om, mo na stara si prowadzi normalne ycie nawet je li yj w nienormalnych czasach Prze ywaj to, co miliony ich rodak w w tamtej rzeczywisto ci g d, strach o najbli szych, stykaj si z brutaln przemoc , ludzk pod o ci i okrucie stwem do kt rego mo e by zdolny posun si cz owiek, wreszcie mierci bliskich ich sercu ludzi Winni mimo tego ca ego z a, dalej rodz si , ciesz si swoimi ma ymi szcz ciami, snuj plany na przysz o i walcz o w asne marzenia Ulegaj nami tno ciom i w asnym s abo ciom, pope niaj b dy, ale zawsze maj c na celu dobro drugiej osoby Nie s oni pomnikami bez skazy, lecz lud mi takimi samymi jak my Stulecie winnych to przejmuj ca saga po czona z elementami ba niowymi, powie historyczna powi zana jednocze nie z tym co nadprzyrodzone i co dodaje pewnej nutki dramatyzmu To pi kna opowie o sile tkwi cej w rodzinie, o mi o ci i przywi zaniu, o cz owiecze stwie wystawionym na trudne pr by A bena Grabowska daje ksi k z kt rej z jednej strony stykamy si histori XX wieku oddzia ywuj c na ycie zwyk ych ludzi mam wra enie, e wiele z om wionych przez autork wydarze nabiera blasku, przestaj c by jedynie suchymi wydarzeniami o kt rych m wi podr czniki szkolne i akademickie z drugiej strony to, co mnie szczeg lnie chwyci o za serce, to uniwersalizm Chocia yjemy w innych czasach, w erze i pad w, kina tr jwymiarowego, gdzie do wiadczenia milion w os b przechodz cych przez piek o zar wno pierwszej, jak i drugiej wojny wiatowej jest dla nas obce to jednak Winni pokazuj warto ci nietrac ce nigdy na aktualno ci Takie, jak pod anie za g osem serca, walk o marzenia i pr bowanie mimo przeciwnych wiatr w mozolnego budowania w asnego szcz cia Czasem dbanie o bliskich naszemu sercu, mo e by znacznie wa niejsze, ni najbardziej heroiczna walka zbrojna To historia, kt ra wci ga, po era, parali uje nasze my li nie pozwalaj c oderwa si od niej Hipnotyzuje i wywo uje pustk w sercu po sko czonej lekturze Pustk spowodowana tym, e pora rozsta si rodzin Winnych, kt ra przez trzy tomy sta a si nasz w asn rodzin Osobi cie podczas lektury sam czu em si mieszka cem Brwinowa przemierzaj cym tamtejsze cie ki, cz ce go z Podkow Le n , pod a em ladami bli niaczek, a potem ich dzieci i wnuk w Fajna opowiesc mimo stylu jakby niedopracowanego. "/>
  • Hardcover
  • 680 pages
  • Stulecie Winnych. Tom 1-3
  • Ałbena Grabowska
  • Polish
  • 10 December 2019
  • 8381320593