سپیدرود زیر سی وسه پل

سپیدرود زیر سی وسه پل ❰Reading❯ ➶ سپیدرود زیر سی وسه پل Author کیهان خانجانی – Jobs-in-kingston.co.uk مجموعه داستان «سپیدرود زیر سی وسه پل» نوشته ی کیهان خانجانی از چهارده داستان کوتاه تشکیل می شود که داستان «؟» مجموعه داستان سی وسه Epub µ «سپیدرود زیر سی وسه پل» نوشته ی کیهان خانجانی از چهارده داستان کوتاه تشکیل می شود که داستان «؟» در این مجموعه به لحاظ انتخاب موضوع و کارکرد تکنیک، با سایر داستان ها تفاوت دارد داستان در مرز بین واقعیت و تخیل، در بافتی بومی اما رویکردی مدرن روایت می شود. خانجانی از مدرسین خوب داستان‌نویسی است. به همین خاطر خواندن داستان‌های این کتاب برای من مثل حضور در یک کلاس درس بود. استفاده از تکنیک‌های متفاوت و متنوع برای داستان‌نویسی بارزترین ویژگی این کتاب بود.
اگر دوست دارید در کنار لذت بردن از روایت داستان، با تکنیک‌های داستانی نیز درگیر شده و از این تکنیک‌ها هم لذت ببرید، از نظر من سپیدرود زیر سی‌وسه پل انتخاب مناسبی است. بی نظیر و عالی :) It's a great technical book.