Bùrn is Aran

Bùrn is Aran➚ [KINDLE] ❄ Bùrn is Aran By Iain Crichton Smith ➤ – Jobs-in-kingston.co.uk Cruinneachadh de sgeulachdan goirid Cruinneachadh de sgeulachdan goirid. This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Tha cabhadh orm, mar sin, tha mi duilich mar tha mo Gh idhlig beagan ce rr Cheannaich mi an leabhar seo s an leabharlann airson tri fichead sgilean, agus s e fear math a th ann airson an prios sin S e cruinneach na sgeulaich a th ann Is toil leam mac a ghobhainn, sgr obh e gl mhath leis seantansan mar Dh eirich an se mar a dorchadas Ge t , Ged a tha an G idhlig beagan doirbh, bha mi ga tuigsinn s fi leis a bh rdachd is na p irtean as doirbhe Cha robh mi a rannsachadh faclan sa Tha cabhadh orm, mar sin, tha mi duilich mar tha mo Gh idhlig beagan ce rr Cheannaich mi an leabhar seo s an leabharlann airson tri fichead sgilean, agus s e fear math a th ann airson an prios sin S e cruinneach na sgeulaich a th ann Is toil leam mac a ghobhainn, sgr obh e gl mhath leis seantansan mar Dh eirich an se mar a dorchadas Ge t , Ged a tha an G idhlig beagan doirbh, bha mi ga tuigsinn s fi leis a bh rdachd is na p irtean as doirbhe Cha robh mi a rannsachadh faclan sa faclair oir dh iarr mi a leughadh mar a leughadh mi sa beurla Mo 3mh leabhar sa Gaidhlig Tri p irtean a c mhla ris as fhe rr De s ann gaol Dh fhosgail e an dorus Bha an oidhche dorch Tha mi n d chas, ars esan, nach bi an leabhar cho breugach ris a bh rdachd Bithidh iad cho breugach s a tha n fh rinn, arsa mise Bithidh iad cho breugach s cho f rinneach s a tha n gaol Chuala mi an dorus a d nadh as mo dh idh, s a tilleadh air ais do n tigh Is toil leam gu math sgr obhadh an t ghdair seo S mise Ruairidh ars esan Eil fhios carson a dh innis e a bhreug Ruairidh ars ise s th inig a s ilean suas gu aghaidh Ruairidh, ars esan Ruairidh Ciamar a ch radh ee Ruairidh Sti bhart b rdachd annasach airson Cinderella Ach cha t inig prionnsa idir s ged thigeadh cha bhiodh e na phrionnsa fadaTha n oidche ruith, tha n oidche ruith,Tha n cat a dannsa ris a ghealaich A h , ars esan ris fh in, chan eil l ithean do dhannsaidh seachad fhathastbho An Duine Dubh

Bùrn is Aran MOBI å Bùrn is  PDF/EPUB ²
  • Paperback
  • 60 pages
  • Bùrn is Aran
  • Iain Crichton Smith
  • Gaelic; Scottish Gaelic
  • 05 October 2018
  • 0901771864