Hüküm Gecesi

Hüküm Gecesi❰Download❯ ➶ Hüküm Gecesi Author Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Jobs-in-kingston.co.uk Yazar n eserleri aras nda siyasi roman olarak nitelenen H k m Gecesi nde, yak n tarihimizin ok nemli bir d nemi ger ek olay ve ki ilerden yola karak anlat l r Ger ek ki ilerle, roman tiplerinin de i i Yazar n eserleri aras nda siyasi roman olarak nitelenen H k m Gecesi nde, yak n tarihimizin ok nemli bir d nemi ger ek olay ve ki ilerden yola karak anlat l r Ger ek ki ilerle, roman tiplerinin de i ik bir roman tekni iyle yerald eserde Yakup Kadri, gen lik d neminde ya ad II Me rutiyet y llar n gazeteci Ahmet Samim in ld r lmesinden B b li bask n na kadar uzanan olaylar , ttihat Terakki ile H rriyet ve tilaf aras ndaki siyasi eki meleri konu ediniyor Siyasi olaylar n rg s i inde ki ilerin psikolojisinin a r bast romanda Yakup Kadri, Daha sonra Yaban da Temel d nce olarak a r basacak ayd n halk ikileminin ilk izlerini i lemektedir. Birka haftad r okuma iste imi kaybetmi gibi hissediyorum Daha do rusu iste im var ama keyfim yok Bu sebeple de H k m Gecesi de bir t rl bitmek bilmedi Bu durum kitaptan de il tamamen benden kaynaklan yor nk birka noktas hari kitab ok be endim H k m Gecesi, siyasi roman olarak nitelendiriliyor Genel olarak ttihat ve Terakki F rkas ile H rriyet ve tilaf F rkas aras ndaki eki meleri konu ediniyor Ba kahraman Ahmet Kerim, d nemin muhaliflerinden ancak onu tam anlam yla bi Birka haftad r okuma iste imi kaybetmi gibi hissediyorum Daha do rusu iste im var ama keyfim yok Bu sebeple de H k m Gecesi de bir t rl bitmek bilmedi Bu durum kitaptan de il tamamen benden kaynaklan yor nk birka noktas hari kitab ok be endim H k m Gecesi, siyasi roman olarak nitelendiriliyor Genel olarak ttihat ve Terakki F rkas ile H rriyet ve tilaf F rkas aras ndaki eki meleri konu ediniyor Ba kahraman Ahmet Kerim, d nemin muhaliflerinden ancak onu tam anlam yla bir H rriyet ve tilaf olarak nitelendirmek de m mk n de il Ahmet Kerim, asl nda arafta kalm bir adam ttihat ve Terakki ile bulu tu u noktalar da var H rriyet ve tilaf lara ters d t durumlar da Yakup Kadri de taraf tutmamaya al arak Ahmet Kerim zerinden hem ttihat ve Terakki yi ele tirmekle kalm yor muhaliflerin hatalar n , asl nda iktidara ge seler ttihat ve Terakki den ok daha farklar n n olmad n g zler n ne seriyor Bu a dan roman ok sevdim Herhangi bir do ru yu empoze etmeye al madan, olan anlatm Yakup Kadri Kitap boyunca pek ok nemli tarihsel ki ilikle de kar la ma imk n buluyorsunuz Hem bundan hem de kitab n konu etti i olaylar a s ndan d neme dair temel bilgilerinizin olmas art, aksi takdirde olanlar anlayamadan, hi bir tat almadan okumak zorunda kal rs n z Bu sebeple okuyacak olanlar n kinci Me rutiyet sonras nda neler ya and na g z atmas nda fayda var.T m bunlara ek olarak, asl nda romanda ele al nanlar n her d nemde ba ka isimler alt nda kar m za kt n g rmek de m mk n D n ya anan, bug n ya anmakta olan eyler de asl nda kitapta anlat lanlardan ok farkl de il Nahid S rr rik in be enerek okudu um Sultan Hamid D erken roman na benzer bir ekilde, ttihat ve Terakki nin iktidarda oldu u, subaylar n, b rokrat ve ayd nlarla el ele vererek toplumu d n t rme abas nda oldu u bir d nemi anlat yor H k m Gecesi Fakat, Nahid S rr rik, roman n n yasland bu nemli tarihsel d nemeci ve olaylar , metninin bir par as hatta karakteri yapmay ba ar l bir bi imde kotar rken, Yakup Kadri tersine uzun uzun tarih anlat m na giri mi roman boyunca Sanki or Nahid S rr rik in be enerek okudu um Sultan Hamid D erken roman na benzer bir ekilde, ttihat ve Terakki nin iktidarda oldu u, subaylar n, b rokrat ve ayd nlarla el ele vererek toplumu d n t rme abas nda oldu u bir d nemi anlat yor H k m Gecesi Fakat, Nahid S rr rik, roman n n yasland bu nemli tarihsel d nemeci ve olaylar , metninin bir par as hatta karakteri yapmay ba ar l bir bi imde kotar rken, Yakup Kadri tersine uzun uzun tarih anlat m na giri mi roman boyunca Sanki ortaokul ya da lise zamanlar ndaki tarih kitaplar ndaki ansiklopedik bilgileri okuyormu um gibi hissettim Bunun da H k m Gecesi ni zay flatt n ve iyi olabilecek bu ilgin roman n heba edildi ini d n yorum Ahmet Samim in vurulmas ndan Mahmut evket Pa a n n ld r lmesine kadar 1908 1913 aras be y l konu alan bir Yakup Kadri roman d r ttihat Terakki ve zellikle H rriyet tilaf olmak zere muhalifler, bu ikisi aras ndaki eki meler, roman karakterlerinin psikolojik durumlar ustal kla anlat l r D neme damga vurmu ki iler de roman karakterleri olarak kar m za kmaktad r Yakup Kadri ba karakter olarak Ahmet Kerim isimli muhalif bir gazeteciyi se mi tir Ahmet Kerim Ahmet Samim in yak n bir Ahmet Samim in vurulmas ndan Mahmut evket Pa a n n ld r lmesine kadar 1908 1913 aras be y l konu alan bir Yakup Kadri roman d r ttihat Terakki ve zellikle H rriyet tilaf olmak zere muhalifler, bu ikisi aras ndaki eki meler, roman karakterlerinin psikolojik durumlar ustal kla anlat l r D neme damga vurmu ki iler de roman karakterleri olarak kar m za kmaktad r Yakup Kadri ba karakter olarak Ahmet Kerim isimli muhalif bir gazeteciyi se mi tir Ahmet Kerim Ahmet Samim in yak n bir arkada d r ld r lmesinden nce de beraber muhalif yazarl k yapm lar ve Ahmet Samim vurulduktan sonra s regelen olaylar zinciri Ahmet Kerim i ok da d nmeden muhalif olmaya zorlam , ancak kitab n sonlar na do ru hapishanedeki h cresinde ertesi g nk infaz n beklerken ki samimi d nceleri kendisinin asl nda muhaliflerle hi bir ortak noktalar n n bulunmad , esas nda meselenin z nde kendisinin de ittihat oldu unu f s ldam t r Roman d nemin ok net bir panoramas d r zet yapmaya gerek yoktur nk bu be y ll k d nemde olan olaylar s ras realist olarak anlat lm t r Bu olaylar dizisi Me rutiyet ilan , 31 mart vakas , Ahmet Samim in vurulmas , Trablusgarp Sava , ttihat Terakki nin zay flamas , stanbul se imlerini tilaaf aday n bir oy ile kazanmas , lke genelinde sopal se imler, Halaskar Zabitan n muht ras ve muhalif bir y ksek kabinenin kurulmas , Balkan Sava ve b y k bozgun, Bab Ali bask n , Mahmut evket Pa a n n ld r lmesi, bu olay bahane edilerek muhaliflerin i eri al nmas idamlar ve s rg nler Bu olaylar zincirinde Ahmet Kerim muhalif bir gazete yazar n temsil eder yakup kadri d neme onun penceresinden bakmam z ister Roman a uydurmak i in Ahmet Kerim in ba ndan bir g n l i i ge irir ttihat bir a abeye sahip bir k zla fl rt eder Ahmet Kerim, k z Ahmet Kerim i evine a r r, Ahmet Kerim gelince bunun ttihat lar n Ahmet Kerim i ld rmek i in bir oyun oldu unu k z n da bu oyuna ortak oldu unu renir Evden k z sayesinde kurtulur ancak k zdan nefret etmeye ba lar Bu sefer k z vicdan azab eker ve bu azap y z nden intihar eder ntihardan sonra Ahmet Kerim vicdan azab eker Bu olaylar n da Ahmet Kerim e etkileri ile birlikte Yakup Kadri Ahmet Kerim e s k s k psikolojik tahlil yapar Ona i diyaloglar yapt r r Kitab bitirdikten sonra 21 y zy lda ya ayan bir T rk genci 20 asr n ba lar nda siyasi vaziyetimizin ne derece ayaklar alt nda oldu unu, basit h k met ve asker darbelerinin politik hayat belirledi ini, muhaliflerin nas l bir fikir birli i i erisinde olmad klar n ve muhaliflerin aras nda hainlerin de az msanamayacak kadar ok olduklar n , T rk devleti son nefesini vermeye haz rlan rken d i lerimizin d nya kamuoyunca nas l ciddiye al nmad n net bir ekilde ve ac da olsa anlar Ayr ca ttihat Terakki do rusuyla daha ok yanl yla kurumsal ve h k met olarak yapt klar bask c ve dikta y netimi ile ve i d politika unsurlar yla anlat l r Ayr ca Talat, Cemal Pa alar ve Ziya G kalp ki i olarak romanda ge erek ttihat Terakki yi ki i baz nda da anlamam za yard mc olur Ahmet Samim cinayetinin Haziran 1910 az ncesinden ba lay p Mahmut evket Pa a cinayetinin Haziran 1913 az sonras na kadar olan d nemin stanbul undaki siyasi eki meleri ttihat lara muhalif bir gazete yazar n n Ahmet Kerim zerinden anlatan bir portreleme al mas Yakup Kadri genel olarak s k c ve albenisi olmayan bir dile sahip ama kitap yine de 40 50 sayfadan sonra okuyucuyu ba l yor, hele de d neme ilginiz varsa Yazar ttihat lar n T rk siyasetine bula t rd klar b t n zehri ort Ahmet Samim cinayetinin Haziran 1910 az ncesinden ba lay p Mahmut evket Pa a cinayetinin Haziran 1913 az sonras na kadar olan d nemin stanbul undaki siyasi eki meleri ttihat lara muhalif bir gazete yazar n n Ahmet Kerim zerinden anlatan bir portreleme al mas Yakup Kadri genel olarak s k c ve albenisi olmayan bir dile sahip ama kitap yine de 40 50 sayfadan sonra okuyucuyu ba l yor, hele de d neme ilginiz varsa Yazar ttihat lar n T rk siyasetine bula t rd klar b t n zehri ortaya koyuyor ama bunu yaparken muhalefetin ki iliksizli ini, y zeyselli ini, ama s zl n , beceriksizli ini de mahkum ediyor Ben benzeri bir havay muhalefetin tam i inden konu an Refik Halit in an lar nda da alm t m sanki herkes asl nda o d nemin esas sahibinin ve esas akt r n n yine de ttihat ve Terakki oldu unda mutab k gibi, tam bir hegemonya oldu u anla l yor Yaln z Yakup Kadri de, Refik Halit ten farkl olarak yle bir durum var bu roman 1927 y l nda, yeni Cumhuriyet e g n l ba l l duyan, yeni Cumhuriyet in, bu anlatt d nemdeki r m l z p ortadan kald rm oldu una inanan biri olarak yazm Hak geldi, bat l zail oldu gibi bir noktadan konu uyor Bu y zden TC ye ve muhalefete y neltti i ele tirilerde bana kof gelen bir ufuksuzluk g rd m ben Ufku cumhuriyetin T rk l , milliyet ili i ve koyu ahlak l ile s n rl Bizim o tohumdan km olmaktan kaynakl sorunlarla hala bug n bile g re ti imizi, kendisinin en az ndan bu romanda geride b rak lm sayd eylerin gitmi falan olmad n g rmesini isterdim This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Yakup Kadri nin bu roman n ben bir belgesel edas yla okudum Asl nda izledim desem yeri var nk belgesel izlenir, okunmaz Sadede geleyimRoman, ttihat ve Terakki muhalifi, gazeteci Ahmet Kerim in penceresinden, 31 Mart olay ndan sonra Osmanl da ya anan iktidar muhalefet eki mesini, tarihi ger ek i ba lamda ele almaktad r Ele al yor, anlatm yor nk yazar m z burada o d nem ya ananlar tan klar yla resmen irdelemi tir Bak n z ger ek i de il, tarihi ger ek i diyorum Roman sonun Yakup Kadri nin bu roman n ben bir belgesel edas yla okudum Asl nda izledim desem yeri var nk belgesel izlenir, okunmaz Sadede geleyimRoman, ttihat ve Terakki muhalifi, gazeteci Ahmet Kerim in penceresinden, 31 Mart olay ndan sonra Osmanl da ya anan iktidar muhalefet eki mesini, tarihi ger ek i ba lamda ele almaktad r Ele al yor, anlatm yor nk yazar m z burada o d nem ya ananlar tan klar yla resmen irdelemi tir Bak n z ger ek i de il, tarihi ger ek i diyorum Roman sonundaki ekler k sm nda bulunan romana yap lan ele tiriler ba l alt nda H seyin Cahid in yapt de erlendirmede yazar n bir edebi eser yaratmaktan ok tarihi bir belge olu turdu u s yleniyor Yani ben o yorumu kard m bu de erlendirmede Romana d nersek Ahmet Kerim muhalif bir gazetecidir ktidarda bulunan ttihat ve Terakki nin faaliyetlerine, yapt zul mlere, suikastlere vs kar d r Ayn amac takip eden Ahmet Samim ile de dosttur, ba kahraman m z Tabii Ahmet Samim 1910 y l nda ve ondan sonra 1911 y l nda Sadrazam Mahmut evket Pa a ld r l yor Romanda bu iki cinayetten sonraki zaman dilimi olan 3 y l anlat l yor Bu d nemde ya anan iktidar muhalefet kavgas toplumun sorunlar ndan ok uzakta, ciddiyetsiz bir post kavgas ndan ba ka bir ey de ildir Ordu g s zd r ve dibine kadar kafas n siyasetin i ine g mm t r lkenin hi bir sorununa somut z mler getirilemiyor, d bor lar artmakta ve bu durumdan kurtulu un ilac da Bat da aranmaktad r ktidar i in at anlar ahsi menfaatler pe inde ve onlar n da ipleri Bat n n elindedir ttihat ve Terakki nin irkin siyasi oyunlar , zellikle kendilerinin bask stibdad devri diye ele tirdi i II Abdulhamit ten daha bask c olmalar , d nce yoksullu u, kaba g c normal sayan y netim anlay lar , ac mas z bir bi imde ele tirilmi tir te yandan burada muhalefet de ikiy zl l ve karc l yla k yas ya ele tirilmi tir Yani asl nda ttihat lar ve onlara muhalif olanlar bir madalyonun iki y z nden ba ka bir ey de ildir Yazar m z n bu kan s ok nemlidir ve tarihsel bir belge niteli i ta maktad r Bu d nemde toplumda her zaman bireysel karc l k ne kmas , siyasi at malar n toplum sorunlar na z m getirmemesi, imparatorlu un par alan ndaki Bat n n etkisi, kendilerine bah edilen kurtar c l k gayesinin fark nda olmayan bir ku a n dram anlat lm t r nsana ait tutku, duygu, d nce ve zlemlerin yozla mas karde li in d manl a, sevginin sevgisizli e d n mesine yol a m t r Hatta Ahmet Kerim in sevdi i k z olan Samiye nin akrabas , erife Han m n Samiye yi kullanarak Ahmet Kerim in iyi niyetini suistimal etmesi bu duruma rnek g sterilebilir Ahmet Kerim, bir s re muhalif isimlerle irtibat olmak zorunda kald ktan sonra Sadrazam Mahmut evket in ld r lmesi su undan, muhaliflerle birlikte i eri at l r Bekira a b l nde, su suz ve haks z yere i eri at ld n d nerek, hayat n n son evresine geldi ini d n r Burada idam korkusunu iliklerine kadar hisseder Bir ara ittihat lardan Cemal Pa a ile de g r m olmas bu korkuyu onda daha ok artt racakt r Ahmet Kerim bu i muhasebe s resince t m su u ya ad d neme ve neslinin tarihine, talihine y kler Burada S rf h rriyete yap lan bask ya kar koymak ve ki ili ini sat l a karmamak i in muhalefete ge en Ahmet Kerim, birdenbire kendini aralar nda hi bir z ve niyet birli i bulunmayan, Halil Pa azade mer Beyler ile Necip Mollalar n Ne et Pa alar n, Saim Efendiler in i inde bulur.Ahmet Kerim buradan s rg ne Sinop a gider ve orada iyice kendini kaybeder Burada i kisiz ya ayamaz hatta alkolikli inden elleri titrer ve anas na mektup bile yazamayacak hale gelir Ahmet Kerim hayat nda ok darbe alm t r Bunlardan birisi Samiye nin kendisini intihar ve yapt klar d r kincisi ise S rr Bey in asl nda ttihat ve Terakkicilerin hesab na al m olmas d r Roman n Birikim Yay nlar , 1978 bas m n okudum Bask y haz rlayan Atilla zk r ml d r Romandaki olay rg s bir tarih kitab edas yla kronolojik olarak s raland r lm t r 14 b l m vard r Roman n dili o bask olmas na ra men olduk a sade ve ak c d r ns z k sm nda Yakup Kadri nin ilk bas m ndan sonra roman tekrar yazd yani ilk bask daki a r slubu d zeltti i s ylenmektedir Okurken b y k keyif ald m s yleyebilirim ancak bu roman daha ok tarihi romand r Hatta bunun da tesinde ok da roman zellikleri ta mamaktad r Bunu ben s ylemiyorum, d nemin edebi ustalar s yl yor Ayn zamanda bu ele tirileri kitab n ekler k sm nda bulabilirsiniz Yakup Kadri okuma ser venimin 5 kitab H k m Gecesi oldu Baz sebeplerden dolay d rt g nl k bir s re zarf nda bitirebildim A k as di er romanlar n verdi i tad s r kleyicilik ba lam nda bu kitapta ben yakalayamad m Oysa kitap olduk a ilgi ekici bir konuyu anlat yor II Me rutiyet y llar , ttihat ve Terakki ile H rriyet htilaf eki melerini ger ek ve roman karakterleriyle harmanlanm bir d nem cereyan n Ahmet Samim gibi muhalif bir gazetecinin suikaste kurban gitmesiyle onun arkada Yakup Kadri okuma ser venimin 5 kitab H k m Gecesi oldu Baz sebeplerden dolay d rt g nl k bir s re zarf nda bitirebildim A k as di er romanlar n verdi i tad s r kleyicilik ba lam nda bu kitapta ben yakalayamad m Oysa kitap olduk a ilgi ekici bir konuyu anlat yor II Me rutiyet y llar , ttihat ve Terakki ile H rriyet htilaf eki melerini ger ek ve roman karakterleriyle harmanlanm bir d nem cereyan n Ahmet Samim gibi muhalif bir gazetecinin suikaste kurban gitmesiyle onun arkada gen gazeteci Ahmet Kerim in ba na gelenlerle kurgulanan bir roman Kimler kimler yok ki Enver Pa a dan Ziya G kalp e kadar onlarca ki i Ana karakterimiz Ahmet Kerim ad nda gen daha otuzuna basmam birisi Yazar onun psikolojisine dair bir ok tetkik yap yor Kerim in ruh d nyas kendisine yabanc la m fakat ba kalar n n ona bi ti i rol ustal kla oynayan bir h l Her eyin z dd na y r hatt kendi z dd na bile ifadesinde v cut bulan Kerim, toplumun fikir cereyanlar na uzak, onu derinden hisseden fakat rol gere i bunu ortaya koyamayan, koysa da hep geri ad m atan bir tip.Kerim, sevdi inin Samiye ona kurdu u oyun neticesinde kar la t l m n kar s nda cesaretini en son k s mda yitirecektir nk bo lukta rp nan bir insan h viyetindedir art k H k m Gecesi k sm nda adeta bir i hesapla maya girerek kendinin ve cemiyetin bir sahtekarl k, ikiy zl l k abidesi oldu unu ve hretin gelip ge ici bir ey oldu unu s yler Sonras nda ise b y k l ler in k ymeti zerine d n r Kerim in Sinop a s rg n olmas yla birlikte roman sona erer Iki beceriksiz y netimin alt nda, zaten son demlerini ya ayan bir devletin y k l Siy set ki isel h rslar n arp t bir arena m d r Ger ekten mi Kitaba g re kesinlikle yle San r m bu konuda ikna edici S z konusu d nemi daha iyi anlatan kitaplar edinilmeli. T rk politikac lar n n de i meyen karakterini anlamak i in iddetle tavsiye ederim Y zy ldan fazla zaman ge mi Me rutiyetin ilan ndan bu yana ama pek de i en bir ey yok ne yaz k ki. Tarih tekerr rden ibaret dedim bunu okudu um zaman ttihat ve Terakki d nemi 100 y l nceydi ya da fazlas , ama baz olaylar, rne in faili me hullar ve devletin mutlak g c alt nda prensip sahipleri ve f rsatc lar ve her zaman ezilen bas n mensuplar , ve uygulanan d politikalar n lkenin zerindeki olumsuz tesirleri bak m ndan sanki pek bir ey de i memi gibiAyn zamanda bu insan n i psikolojisini anlatan bir romand r Bunu okurken Dostoevski nin Su ve Ceza s ve Arthur Koestler in D Tarih tekerr rden ibaret dedim bunu okudu um zaman ttihat ve Terakki d nemi 100 y l nceydi ya da fazlas , ama baz olaylar, rne in faili me hullar ve devletin mutlak g c alt nda prensip sahipleri ve f rsatc lar ve her zaman ezilen bas n mensuplar , ve uygulanan d politikalar n lkenin zerindeki olumsuz tesirleri bak m ndan sanki pek bir ey de i memi gibiAyn zamanda bu insan n i psikolojisini anlatan bir romand r Bunu okurken Dostoevski nin Su ve Ceza s ve Arthur Koestler in Darkness at Noon u akl ma geldi hep.A r bir roman, da kesinlikle okuma a de er imdi Sodom ve Gomorrah ve Kiral k Konak okumak istiyorum 11Subay ayd n b rokrat l s toplumu de i tirmek isterken, bunu, i inde ya ad klar toplumun tarihinden devir alan somut ko ullara g re de il, g n llerine g re ya da Bat ya yk nerek yapmaya kalk yorlar Bu y zden halkla ili ki kuram yorlar e halk kar t rmadan kurtar c g revini benimsiyorlar Bu y zden de t keni leri abuk oluyor, kolay oluyor Yakup Kadri, H k m Gecesi nde yer yer ba ar l oluyor Ama bir bilgi d kt rmek isteyi i var, felaket H k m Gecesi, anlatt tarihsel g 11Subay ayd n b rokrat l s toplumu de i tirmek isterken, bunu, i inde ya ad klar toplumun tarihinden devir alan somut ko ullara g re de il, g n llerine g re ya da Bat ya yk nerek yapmaya kalk yorlar Bu y zden halkla ili ki kuram yorlar e halk kar t rmadan kurtar c g revini benimsiyorlar Bu y zden de t keni leri abuk oluyor, kolay oluyor Yakup Kadri, H k m Gecesi nde yer yer ba ar l oluyor Ama bir bilgi d kt rmek isteyi i var, felaket H k m Gecesi, anlatt tarihsel ger ekler a s ndan ilgin , roman olarak g s z bir eser